Nationale analyse waterkwaliteit

In de Nationale Analyse Waterkwaliteit (2020) zijn de voorgang en resultaten in beeld gebracht van het waterkwaliteitsbeleid en is een beeld geschetst wat de verschillende maatregelen op kunnen leveren voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en de te behalen doelen van de Kaderrichtlijn Water.

De tien projecten van de Kennisimpuls

Wat zijn de belangrijkste belemmeringen voor het verbeteren van de waterkwaliteit? Deze belemmeringen zijn in de Kennisimpuls onderzocht in tien projecten. Het betrof onder meer de aanwezigheid van nutriënten, giftige stoffen, grondwatervervuiling, gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen. Meer informatie over deze projecten en de erin behaalde resultaten vind je hieronder. Parallel aan de Kennisimpuls is de Nationale analyse waterkwaliteit uitgevoerd.

Brakke wateren

Waarom halen we in brakke wateren de waterkwaliteitsdoelen niet? Weten we eigenlijk wel voldoende over dit type wateren om te weten wat we moeten doen? Waarschijnlijk niet. Vandaar dat er in dit project is gewerkt aan beter begrip van brakwatersystemen. Dit toegenomen begrip is onder meer vertaald in een instrument dat handvatten biedt voor het kiezen van de juiste maatregelen, passend bij het specifieke type brak water.

Diergeneesmiddelen

Over de bronnen, routes en risico’s van diergeneesmiddelen in het watermilieu was tot voor kort nog weinig bekend. In dit project hebben de onderzoekers een eerste tip van de sluier opgelicht. Ze hebben antwoord gegeven op vragen als: zijn diergeneesmiddelen een probleem? En zo ja: waar dan? Zijn er specifieke stofgroepen aan te wijzen die vooral voor problemen zorgen, en welke maatregelen zouden we kunnen nemen?

Ecologie

De ecologische waterkwaliteit wordt bepaald door een ingewikkeld samenspel van niet-levende (abiotische) en levende (biotische) factoren. In dit project hebben de onderzoekers de kennis over dit samenspel nog beter in kaart gebracht, aan de hand van de ‘Stroomgebiedsgerichte Ecologische Systeemanalyse’ SESA. Ook zijn op tal van plekken in Nederland de ecologische effecten van herstelmaatregelen geanalyseerd en heeft men monitoringadviezen opgesteld.

Gedragswetenschappen

Waterkwaliteit is niet iets van waterbeheerders alleen. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit. Maar hoe zorg je ervoor dat ook burgers en bedrijven hun steentje bijdragen en hun gedrag aanpassen ten gunste van de waterkwaliteit? In dit project is gezocht naar het antwoord op deze vraag.

Gewasbescherming

Welke invloed hebben uiteenlopende GBM-emissieroutes op de waterkwaliteit? In dit project hebben de onderzoekers gezocht naar het antwoord op deze vraag. Zo kunnen waterbeheerders effectievere maatregelen kunnen nemen om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Meer informatie

Grondwater

Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater en beregening. Maar de toekomst van ons grondwater is ongewis. Wat zijn de oorzaken van grondwaterverontreiniging, en wat kunnen we ertegen doen? In dit project is praktische kennis ontwikkeld om de grondwaterkwaliteit (beter) te bewaken.

KIWK infographic opkomende stoffen
KIWK infographic opkomende stoffen

Ketenverkenner

Het waterbeheer wordt regelmatig geconfronteerd met opkomende stoffen: nieuwe en relatief onbekende stoffen waarvan onbekend is wat voor impact ze hebben op de waterkwaliteit. In dit project is voor drie opkomende stofgroepen onderzocht wat er bekend is, welke kennis ontbreekt en welke aangrijpingspunten er zijn om de impact van deze stoffen te verkleinen.

Nutriënten

De bijdrage vanuit de landbouw aan de nutriëntenbelasting van onze wateren is groot. In dit project is onderzocht welke maatregelen de uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater en grondwater substantieel kunnen verminderen. Maar ook hoe we de resultaten van monitoring en systeemkennis in kunnen zetten voor meer waterbewustzijn onder, en handelingsperspectieven voor agrariërs.

Toxiciteit

Er worden in Europa meer dan 140 duizend chemische stoffen geproduceerd, gebruikt en verhandeld. Een deel ervan komt in ons oppervlaktewater terecht. Hoe brengen we deze stoffen in kaart? Wat zijn de effecten op het waterleven, en wat kunnen we doen om deze effecten te verminderen? In dit project hebben onderzoekers een instrument (door)ontwikkeld om deze vragen te beantwoorden.

Valorisatie

De kennis en inzichten die worden opgedaan in de Kennisimpuls Waterkwaliteit, moeten hun weg vinden naar de praktijk om daar hun nut te bewijzen. Dat heet met een mooi woord kennisvalorisatie. In dit project is gewerkt aan het uitwisselen, het benutten en het borgen van de binnen de Kennisimpuls opgedane kennis en inzichten.

Deze pagina delen.