Verschillende gebruiksfuncties

Burgers en bedrijven stellen steeds meer eisen aan de faciliteiten in een stad. Recreatie, bedrijvigheid en infrastructuur zijn gebruiksfuncties die steeds meer ruimte zoeken. Waterveiligheid is een randvoorwaarde voor het leven in de stad. De vraag is wat de mogelijkheden zijn om deze gebruiksfuncties in de nabijheid van, of geïntegreerd of gecombineerd met een waterkering te accommoderen? Hoe kan rekening worden gehouden met effecten van beleidsverandering en van maatschappelijke ontwikkelingen?

Belanghebbenden

Om dergelijke vragen te beantwoorden is een integrale benadering van waterveiligheid met ruimtelijke ontwikkeling in een urbane omgeving vereist. Een integrale benadering start met de gebruiksfuncties: waterveiligheid, recreatie, parkeren of andere functies. Aan iedere functie zijn belanghebbenden gekoppeld die samen willen werken aan een integrale oplossing welke zal moeten voldoen aan wettelijke kaders.

Projecten

Deltares heeft ruime ervaring opgedaan in projecten waar sprake is van een integrale benadering van waterveiligheid met ruimtelijke ontwikkelingen. Een aantal voorbeeldprojecten zijn:

  • Boulevard Scheveningen De versterkte zeewering is verpakt in een geheel vernieuwde boulevard die het golvende verloop van de oude duinen volgt. Deltares heeft de veiligheidsbenadering binnen het versterkingsplan beoordeeld.
  • Ontwerpvarianten waterkeringen Rotterdam De primaire kering loopt in Rotterdam dwars door de stad. Onderzoek is uitgevoerd naar ontwerpvarianten waar gebruiksfuncties geïntegreerd en gecombineerd zijn. Het gaat daarbij om waterveiligheid en ruimtelijke stedelijke ambities. Deltares was lid van het kernteam en behartigde het onderdeel waterveiligheid. Binnen dit project is een communicatietool tussen de stakeholders ontwikkeld: de Dyqualizer.
  • Streefkerk Klimaatdijk Voor drie locaties langs de Nederrijn/Lek is gekeken naar klimaatbestendige alternatieven voor dijkversterking. Deltares was betrokken bij de planvorming en heeft de redeneerlijn voor de waterveiligheid opgesteld en uitgewerkt.
  • Almere Strand, bouwen in de duinen Aan de kust van Almere ontstaat DUIN. In DUIN worden woningen ontwikkeld en er komt een levendig centrum met een boulevard. DUIN omvat duinen tot 10 meter hoog, afgewisseld door bos, kreken en een duinvallei. Deltares heeft meegewerkt aan het opstellen van een redeneerlijn voor waterveiligheid bij het ontwikkelen van conceptuele oplossingsrichtingen.
  • Lauwersoog Gekeken is naar mogelijkheden om waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling elkaar te laten versterken zodat een positieve bijdrage wordt geleverd aan het behoud van de bijzondere identiteit van Lauwersoog. Deltares heeft garant gestaan voor het behoud van de waterveiligheid afgestemd op de andere functies.

Deze pagina delen.