Results of the NHI
Resultaat van de NHI

Nadelige effecten

De verwachting is dat de kustprovincies in toenemende mate te maken hebben met verzilting en bodemdaling, en extra doorspoelbehoefte voor poldergebieden. De hogere zandgronden kunnen, afhankelijk van het scenario, te maken krijgen met meer of minder nadelige effecten van langdurige droogte. Alle gebieden kunnen hinder verwachten van meer extreme neerslag. Voor het hoofdwatersysteem zijn stapsgewijs aanpassingen voorgesteld, vastgelegd in de zogenaamde deltabeslissingen.

Inzet hydrologische modellen

Voor het evalueren van toekomstscenario’s en beoordelen van maatregelenpakketten is het in Nederland gebruikelijk om hydrologische modellen in te zetten. Zowel de rijksoverheid als regionale overheden maken gebruik van deze modellen. Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een instrumentarium met data en tools die ingezet kunnen worden om een model op landelijke schaal of regionale schaal op te stellen. Deze modellen zijn breed beschikbaar ter ondersteuning van landelijke beleidsstudies, operationele waterbeheersing en regionale uitvoering van maatregelen.

Bijdrage Deltares

Deltares heeft een regisserende en uitvoerende rol bij de inhoudelijke doorontwikkeling van dit instrumentarium. Deltares werkt daarbij nauw samen met andere kennisinstellingen en een consortium aan opdrachtgevers.

External links

Deze pagina delen.