Het goed beheren van deze assets voor infrastructuur is vaak een ingewikkelde puzzel. Zeker gezien de enorme vervangingsopgave van alle infrastructuur en kunstwerken die rond de jaren 60 van de vorige eeuw zijn aangelegd. Door enerzijds veroudering van de gebruikte materialen, en anderzijds veranderingen in het klimaat, de gebruiksfuncties en de regelgeving zijn deze kunstwerken dringend toe aan vervanging, verbetering of renovatie. Vragen van beleidsmakers en assetmanagers zijn wat, wanneer en hoe moet er worden vervangen?

Het is zoeken van de balans tussen de kwaliteit (service levels van functies en assets), de kwetsbaarheid (restrisico’s bij functieverlies) en de kosten (aanleg, beheer en onderhoud).

Toenemende complexiteit vraagt om een systeemaanpak

De afwegingen om de balans tussen kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten te bewaren worden steeds complexer. De complexiteit neemt toe naarmate er meer functies en beheerders onderdeel uitmaken van hetzelfde beslisvraagstuk. Klimaatverandering, bodemdaling, maatschappelijke opgaven en nieuwe kennis zijn belangrijke aanjagers waarom beslissingen over aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur steeds meer worden onderbouwd met een systematische en systeem-georiënteerde aanpak. De samenleving vraagt om transparante keuzes en verantwoording en verwacht dat verbeteringen en onderhoud over de sectoren heen wordt afgestemd. ROBAMCI biedt handvatten om met een risico-gebaseerde aanpak de kritische infrastructuur in de GWW-sector te beheren.

Risicogebaseerde aanpak voor integrale afwegingen

De risicogebaseerde aanpak van ROBAMCI om assets te beheren is tot stand gekomen door met 30 partijen 14 cases met actuele beheervraagstukken in de watersector te analyseren. Op basis hiervan is een Framework of analysis opgezet, en zijn de voor de analyse benodigde probabilistische software-tools ontwikkeld. Daarmee worden op systeemniveau life cycle cost, life cycle risks en life cycle prestaties bepaald in termen van netto contante waarde en maatschappelijke risico’s. Mede afhankelijk van de onzekerheden wordt een optimale planning van ingrepen in een netwerk met zijn objecten afgeleid.

ROBAMCI heeft het volgende opgeleverd (Den Heijer, 2020):

  • Een aanpak van anticiperend, systeemgericht en integraal asset management  die kwantitatieve informatie biedt voor asset management beslissingen in de tijd.
  • Deze aanpak is getest op actuele beheervraagstukken. Hieruit blijkt dat de aanpak een meerwaarde levert op verschillende dimensies: prestaties (Kwaliteit), maatschappelijk risico (Kwetsbaarheid) en kosten.
  • Samenwerking tussen overheid, markt en kennisinstellingen. In de uitvoering van de cases bleek dat alle drie de hoeken van de gouden driehoek vanuit hun eigen rol, kennis en ervaring meerwaarde leveren.

Een belangrijke bevinding uit ROBAMCI is dat door de schaal van het vraagstuk te vergroten -in ruimte, tijd, zoekrichtingen - nieuwe oplossingen binnen bereik komen. De schaal waarop prestaties, risico’s en kosten worden geoptimaliseerd moet daarom nadrukkelijk worden opgevat als een vrijheidsgraad in plaats van als een gegeven.

Meer informatie, rapporten, tools en een ROBAMCI serious game is te vinden op de ROBAMCI website.

Referenties

Deze pagina delen.