Hulpverleners bereiken rampgebieden sneller en efficiënter dankzij nieuwe geohazard tool

Gepubliceerd: 7 december 2022

Jaarlijks hebben 108 miljoen mensen hulp nodig door klimaat gerelateerde rampen. Dat is ruim 6 keer het totaal aantal inwoners van Nederland per jaar. Bij klimaatrampen gaat het om stormen, overstromingen en extreme droogte. Humanitaire hulpverleners komen na een ramp onmiddellijk in actie om zo snel mogelijk noodzakelijke hulp te bieden aan de getroffenen in het rampgebied. Door het gebrek aan actuele informatie lukt het nu nog niet altijd, snel en efficiënt een rampgebied te bereiken.

Bij een ramp zijn er voor de hulpverleners drie vragen cruciaal: Welke gebieden zijn het hardst getroffen? Wie zijn er getroffen? En, om hoeveel mensen gaat het?

Helaas zijn de antwoorden op die vragen zelden snel beschikbaar. Ook ontbreekt veelal actuele informatie over de toegankelijkheid van het gebied en over de staat en bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen in het rampgebied. Welke wegen en padenzijn nog begaanbaar?  Zijn ziekenhuizen, vliegvelden en voedseldistributiepunten nog intact en bereikbaar? En, wie zijn de getroffenen en behoren zij tot de meest kwetsbare bevolkingsgroepen?

Meerdere pogingen nodig om rampgebied te bereiken
Door het gebrek aan actuele informatie, mislukken vaak eerste pogingen om een rampgebied te bereiken. Zo ontstaan er vertragingen in het op gang komen van de noodhulp en lopen hulpverleners onnodig risico op gevaarlijke situaties. Slachtoffers in het rampgebied zijn langer dan gewenst, afgesneden van essentiële noodhulp zoals voedsel, veilig drinkwater, onderdak, medicijnen en sanitaire voorzieningen.

Hulpverleners sneller naar een rampgebied 
Deltares experts Frederique de Groen en Margreet van Marle hebben meegedaan aan de ‘Innovation Accelerator Bootcamp’ van de World Food Programme (WFP). Daar hebben zij een ontwerpconcept gepitcht, een prototype gebaseerd op de Deltares impactmodellering ‘RA2CE’, waarmee hulpverleners sneller en efficiënter rampgebieden bereiken tijdens een humanitaire ramp.

Uit 650 inzendingen heeft WFP dit prototype geselecteerd om verder te ontwikkelen. Dat betekent dat Frederique en Margreet binnenkort naar Nepal afreizen om het prototype verder te ontwikkelen en deze ook ter plaatse te testen.

Innovatief prototype
Het innovatieve prototype, dat Deltares samen met het team van WFP in Nepal verder gaat ontwikkelen, richt zich op het direct bieden van de cruciale informatie. Informatie die hulpverleners de eerste 3 dagen (72 uur) na een overstromingsramp nodig hebben, om veel sneller en efficiënter te reageren.

Netwerkmodel RA2CE basis
Het Deltares netwerkmodel RA2CE wordt de basis voor het prototype. RA2CE is oorspronkelijk ontwikkeld om adaptatie-strategieën te ontwikkelen die infrastructuurnetwerken klimaatbestendig kunnen maken. Frederique en Margreet hebben een nieuwe toepassing van bestaande analyses in RA2CE bedacht, waarbij het mogelijk is om direct na een ramp te identificeren welke wegen en/of paden toegankelijk zijn of verstoord, welke punten van belang (zoals ziekenhuizen en voedseldistributiepunten) nog bereikbaar zijn en waar de getroffen bevolking zich bevindt.

Samenwerking WFP Nepal
Ook in Nepal zijn slachtoffers in rampgebieden veel langer dan gewenst, afgesneden geweest van essentiële noodhulp. Bijvoorbeeld bij de grootschalig ramp tijdens de grote aardbeving in 2015, maar ook bij de jaarlijkse terugkerende ‘kleinere’ rampen, zoals regionale overstromingen in het moessonseizoen. Het is dan ook niet vreemd dat het prototype juist in Nepal getest gaat worden. Binnenkort reizen onze experts Frederique en Margreet naar Nepal, om samen met het kantoor van WFP in Nepal, het prototype verder te ontwikkelen en deze ook ter plaatse te testen. Stakeholders en eindgebruikers zijn zo bij iedere stap van het proces betrokken en dat levert een belangrijke bijdrage aan het succes.

“I feel proud and honored to work on this project because we can potentially fulfil our dreams of applying the technology we have been working on to helping those most in need.” – Frederique de Groen.

Toekomst
Het prototype heeft veel potentie om uit te groeien naar een zeer relevante mondiaal inzetbare tool die grote impact heeft. Klimaatverandering leidt tot veranderende weerspatronen en meer periodes van extreme regen en dus meer overstromingen. In een slecht scenario kan het aantal mensen dat humanitaire hulp nodig heeft door natuurgeweld de komende dertig jaar bijna verdubbelen (bron: Rode Kruis-analyse). Ook kan het prototype inzichten bieden voor langetermijnplanning van veerkrachtige infrastructuur en een nog betere voorbereiding op toekomstige noodsituaties, door vooraf meest rampgevoelige gebieden te identificeren.

“This co-creation enables us to give meaning to our modeled data in humanitarian response.” – Margreet van Marle

Foto:
Frederique en Margreet met op de achtergrond een weergave van hun prototype.

Foto header: 
Bhagiram Sunaha, een bootsman die wacht op een passagier op een overstroomde weg, toen het overstromingswater zijn dorp in Tikapur overspoelde en wegen en communicatiemiddelen verwoestte. Hij is een van de vele klimaat kwetsbare gezinnen waarvan het leven en de middelen van bestaan zijn verwoest door de moessonoverstromingen van 2022 in Nepal. Credits: WFP, SrawanShrestha.