D-Geo FlowPiping is een faalmechanisme voor dijken en dammen waarbij onder invloed van grondwaterstroming zand vanuit granulaire lagen wordt verplaatst zodaning dat er een holle ruimte (de 'pipe') ontstaat die zich progressief kan ontwikkelen in tegengestelde richting van de grondwaterstroming. Indien de pipe voldoende tijd krijgt zich verder te ontwikkelen kan de pipe volledig doorgroeien richting de watergang en kan dit leiden tot het ondermijnen en falen van de waterkering.

Door verschillende wijzigingen in de veiligheidsbeoordeling voor piping in de afgelopen jaren, zoals het meenemen van het lengte-effect, de overgang naar de overstromingskansenbenadering, het verwijderen van de regel van Bligh and aanpassingen in het Sellmeijer model, voldoen veel meer dijken niet aan de eisen. Door deze ontwikkelingen is een noodzaak ontstaan voor meer geavanceerde pipingberekeningen.

Om dergelijke complexe situaties te kunnen beoordelen is D-Geo Flow ontwikkeld. D-Geo Flow is een graphical user interface voor het eindige elementen rekenplatform DGFlow. Het model bevat een pipingmodule, gebaseerd op het model van Sellmeijer, om bij een gegeven waterstandsverloop te kunnen beoordelen of piping kan optreden.

D-Geo Flow – Piping

 

In D-Geo Flow is het mogelijk om 2D grondwaterstromingsberekeningen uit te voeren met gelaagde grondopbouw, waarin de samendrukbaarheid van het korrelskelet en het grondwater, en verandering van de freatische lijn meegenomen worden ten behoeve van een EEM piping analyse.

 

De-Geo Flow bevat de volgende kenmerken:

  • Berekening van 2D grondwaterstroming,
  • De (aangepaste) Sellmeijer regel voor het voorspellen van het optreden van piping,
  • Mogelijkheid van het opzetten van complexe, meerlagige ondergrond schematisaties met behulp van een User interface,
  • Grafische en numerieke presentie van resultaten van grondwaterberekeningen en ontwikkeling van de pipe.

Hoe kan ik D-Geo Flow krijgen?

U kunt uw interesse in het prototype D-Geo Flow (2017) kenbaar maken door contact op te nemen met software@deltares.nl. Dan ontvangt u meer informatie over de pre-release distributie.

het huidige ontwikkelincrement (2022) kan worden gedownload via ons download portal. Deze versie is pre-release.