Voorbereiden op de toekomst

Voor de bescherming van de Nederlandse kust en voor commerciële doeleinden wordt jaarlijks grofweg 25 miljoen m3 zand uit de Noordzee gewonnen. Om dit in de toekomst voort te kunnen zetten, zeker met de verwachte zeespiegelstijging door klimaatverandering, is het van groot belang om inzicht te krijgen in hoeveel zand er op welke locaties beschikbaar is.

Waar is geschikt zand beschikbaar

Die beschikbaarheid is enerzijds geologisch van aard. Waar ligt bruikbaar zand aan het oppervlakte en op wat voor diepte bevatten deze gebieden klei- of andere stoorlagen die het ongeschikt maken voor winning? Anderzijds is er veel ander gebruik van de ruimte op de Noordzee die potentiële zandwinning onmogelijk maken. Denk aan de ontwikkeling van windmolenparken op zee en de bijbehorende kabelroutes naar de kust, scheepvaart en natuur.

Winbaar zand op basis van DIS 2.1 (groen is veel winbaar zand, rood weinig)
Winbaar zand op basis van DIS 2.1 (groen is veel winbaar zand, rood weinig)

3D model

Om het winbare zand in kaart te brengen, wordt voor het DIS een geologische interpretatie uitgevoerd van een dicht netwerk van seismische profielen die worden gecombineerd met alle boorgegevens langs de Nederlandse kust. Hieruit wordt een 3D voxelmodel ontwikkeld waaruit laagdiktes van zandpakketten kunnen worden bepaald en daarmee uiteindelijk de volumes winbaar zand, rekening houdend met ander gebruik op de Noordzee.

Deze pagina delen.