Als gevolg daarvan staan delta's voor complexe planningsuitdagingen die een geïntegreerde aanpak vereisen om een evenwicht te vinden tussen wonen, werken, energie, mobiliteit, natuur en landbouw in een veranderend landschap. Kennis van water en ondergrond en begrip van toekomstige sociaal-ecologische veranderingen in dichtbevolkte deltagebieden zijn onmisbaar voor de complexe ontwerpopgave die volgt.

ReThink the Delta

Hoe blijft Nederland en de rest van onze wereld leefbaar bij twee tot drie meter zeespiegelstijging, extreme droogte, neerslag en bodemdaling? ReThink the Delta biedt een antwoord op dit generatie-overstijgende en existentiële vraagstuk.

Opgave komende honderd jaar

In één jaar tijd is door een brede community van professionals een ontwikkelagenda opgesteld. Door de komende tien jaar aan dit vraagstuk te werken, stellen wij de deltacommunity van de toekomst in staat om innovatie- en denkkracht optimaal in te zetten en voorbereid te zijn op de opgave van de komende honderd jaar.

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en publieke partners

Het programma ReThink the Delta brengt het bedrijfsleven, kennisinstellingen en publieke partners bij elkaar om meerdere onderbouwde ontwerpen en handelingsperspectieven voor ons land uit te werken. Met in gedachte de filosofie van Mazzucato’s moonshots blijft Nederland leefbaar en geven wij als eerste land in de wereld een invulling aan de waterbouwkundige en ruimtelijke opgave van de toekomst. Deze maatschappelijke ambitie leidt tot een impuls in kennis en innovatie rondom kritieke infrastructuur, ons waterbeheer en adaptief bouwen. Daarnaast is het hét visitekaartje voor de komende decennia om waterbouwkundige ingenieursdiensten, oplossingen en (digitale) deltatechnologie wereldwijd verder te vermarkten en op te schalen. De uitwerkingen dragen bij aan een klimaatbestendig vestigingsklimaat.

Open uitnodiging

ReThink the Delta is een open coalitie van partijen die samenwerken aan de toekomst van onze delta. Er ligt een open uitnodiging om met de initiatiefnemers samen te werken in het programma en/of als gebruiker actief te zijn. Dit kan in de vorm van het uitvoeren van R&D-werkzaamheden, experimenten, het uitwerken van ontwerpen en strategieën voor onze delta of betrokkenheid bij het uitvoeren van een use-case als gebruiker. Wij verkennen graag verder de additionaliteit en zoeken nadrukkelijk de samenhang en afstemming met publieke partijen om voort te bouwen op bestaande programma’s en ambities, en toekomstige ambities met elkaar vorm te geven.

Deze pagina delen.