Als gevolg daarvan staan delta's voor complexe planningsuitdagingen die een geïntegreerde aanpak vereisen om een evenwicht te vinden tussen wonen, werken, energie, mobiliteit, natuur en landbouw in een veranderend landschap. Kennis van water en ondergrond en begrip van toekomstige sociaal-ecologische veranderingen in dichtbevolkte deltagebieden zijn onmisbaar voor de complexe ontwerpopgave die volgt.

Nationaal Groeifondsvoorstel ReThink the Delta

Hoe blijft Nederland en de rest van onze wereld leefbaar bij twee tot drie meter zeespiegelstijging, extreme droogte, neerslag en bodemdaling? ReThink the Delta biedt een antwoord op dit generatie-overstijgende, existentiële vraagstuk en hoe we in Nederland omgaan met en ons voorbereiden op extreme klimaatomstandigheden.

ReThink-the-Delta investeert in (digitale) modellering, interdisciplinaire kennisontwikkeling, samenwerking en snellere besluitvorming om een sneller veranderend klimaat bij te houden. Dat biedt perspectieven voor Nederland en versterkt de sleutelpositie van Nederland op de wereldmarkt voor deltatechnologie.

Vijf werkpakketten

Er is weinig tijd om ons voor te bereiden op acute klimaatextremen. Dat bedreigt het functioneren van onze maatschappij. Gangbare beleids- en investeringsprogramma’s kunnen dat niet aan. Nu starten is cruciaal, omdat Nederland de komende decennia honderden miljarden investeert in de energietransitie, woningbouw en vervanging van (waterbouwkundige)infrastructuur.


Met vijf samenhangende werkpakketten die overal in Nederland op strategische plekken plaatsvinden, pakt ReThink-the-Delta dit aan:

  • WP 1. Nieuwe Digitale Deltatechnologie: simuleren en modelleren
  • WP 2: Experimenteren en beproeven
  • WP 3: Transitiepaden voor de delta
  • WP 4: Klimaatbestendig financieel systeem
  • WP 5: Besluitvorming snel, zorgvuldig en rechtvaardig

Hierdoor:

  • maken we de basissystemen voor welvaart en groei klimaatbestendig
  • versnellen en verdiepen we besluitvormingsprocessen voor investeringen en ruimtelijk beleid
  • versterkt de Nederlandse watersector haar krachtige internationale positie.

Begroting en financiële onderbouwing

ReThink-the-Delta vraagt een NGF-bijdrage van € 81,4 mln, 75,4% van de kernbegroting. 24,6% van de begroting bestaat uit een in-kind bijdrage van de 74 betrokken partijen. Het bedraagt 27% van de totale gemobiliseerde investeringen op dit thema. Deze overige middelen worden door een grote groep publiek-private deelnemers bijeengebracht.

Impact op duurzaam verdienvermogen

ReThink-the-Delta heeft rechtstreeks impact op ons duurzaam verdienvermogen omdat het de positie van de Nederlandse watersector op de wereldmarkt krachtig versterkt, wat structureel extra omzet oplevert in binnen en buitenland. Op langere termijn strekt de positieve impact zich uit naar vrijwel alle sectoren in onze economie en samenleving.

Een krachtig consortium

De krachtigste betrokken organisaties in Nederland werken in ReThink-the-Delta doelgericht samen. Deze ‘Delta-community’ vertegenwoordigt ondernemers, overheid, onderzoeksinstellingen en ngo’s, die hun commitment hebben verankerd met intentieverklaringen en financiële toezeggingen.

De overall-coördinatie ligt bij Deltares. In de governance-opzet hebben ook stakeholders van buiten het consortium een plaats vanuit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en is de verbinding gelegd met beleidsbepalende overheden. ReThink-the-Delta biedt handelingsperspectieven voor ondernemingen, organisaties en overheden bij hun beslissingen voor de toekomst, met concrete tools, inzichten en voorbeelden.

Status

Het Nationaal Groeifonds voorstel ‘ReThink The Delta’ heeft in ronde 3 van het Nationaal Groeifonds geen financiering gekregen. Het maken van het voorstel heeft veel inspiratie en verbondenheid gecreëerd. Wij gaan het gedachtengoed verder uitwerken, gebruikmakend van de feedback en in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deze pagina delen.