landschap

De toepassing van Aquathermie groeit. En dat is een goede zaak voor de energietransitie. Door het onttrekken van warmte aan het oppervlaktewater ontstaat een ‘lozing’ van kouder water. Dit kan effecten hebben op de waterkwaliteit en de aquatische ecologie. De effecten kunnen positief zijn, maar ook negatief. De kennis hierover is vooralsnog beperkt, blijkt uit een literatuurstudie, die in WarmingUP is uitgevoerd. Monitoring is daarom nodig. STOWA, Rijkswaterstaat en Deltares brengen daarom in kaart hoe je gezamenlijk een efficiënt en effectief monitoringprogramma op kunt zetten om hiermee meer kennis op te bouwen.

Ecologische effecten meten van koudelozingen bij aquathermie
Ecologische effecten meten van koudelozingen bij aquathermie

Verantwoord onttrekken van warmte

Met deze kennis kunnen waterbeheerders straks gerichter aangeven hoeveel warmte je in welke situatie verantwoord kunt onttrekken. De Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat zetten zich in om het belang van monitoring onder de aandacht te brengen en samenwerking en financiering te verkennen binnen het Netwerk Aquathermie. STOWA werkt ondertussen aan een voorlopige handreiking voor vergunningverlening van koudelozingen. Het streven is deze in juni van dit jaar af te ronden. Ook hier blijkt dat de beperkte ecologische kennis het moeilijk maakt de ecologische effecten adequaat in te schatten.

Landelijk monitoringsprogramma

Omdat kennisontwikkeling via monitoring kostbaar is, streven de partijen naar een gezamenlijk landelijk monitoringsprogramma waarin op zorgvuldig en slim gekozen locaties gemeten wordt. Op deze manier kan de benodigde effectmonitoring bij (toekomstige) initiatieven worden beperkt. Daartoe maken ze nu een plan waarin staat hoe je de landelijke monitoring kunt opzetten. Het plan bevat onder andere voorstellen voor het benodigde aantal monitoringslocaties, de duur van de monitoring, de te meten parameters en een kostenraming.

Monitoringvoorstel in onderzoeksagenda Netwerk Aquathermie

Rijkswaterstaat en Unie van Waterschappen willen de mogelijkheden van aquathermie als duurzame energiebron goed benutten en tegelijkertijd de aquatische ecologie beschermen. Dit monitoringvoorstel willen zij inbrengen in de onderzoeksagenda van Netwerk Aquathermie. De Unie en Rijkswaterstaat zullen het voorstel ook gebruiken om het belang van de kennisontwikkeling bij betrokken partijen onder de aandacht te brengen en de samenwerking en financiering op dit gebied nader vorm te geven.

Meer weten? Neem contact op

Deze pagina delen.