Het advies van Rli bouwt voort op het feit dat de ruimte in Nederland onder druk staat en dat er grenzen zijn aan wat ons huidige water- en bodemsysteem aan ruimtegebruik kan faciliteren. De Rli doet vier aanbevelingen om klimaatverandering goed te betrekken bij ruimtelijke keuzes:

  1. De samenleving moet worden gestimuleerd om zelf klimaatbestendige ruimtelijke keuzes te maken.
  2. Er moeten meer ruimtelijke keuzes met een tijdelijk karakter genomen worden.
  3. Toets alle ruimtelijke overheidsplannen en besluiten op hun houdbaarheid in het licht van klimaatverandering.
  4. Stel een programma op om tijdig vitale keuzes te maken over de toekomstige waterhuishouding van Nederland tijdig te maken.

Tijdig voorbereiden

Het wordt van nog groter belang dat we ons tijdig voorbereiden op de effecten van klimaatverandering. Dit zal zijn weerslag moeten vinden in veranderingen in ons watersysteem én in de ruimtelijke ordening. Tijdig helderheid scheppen over noodzakelijke veranderingen, over ruimtelijke keuzes, draagt eraan bij dat de overheid, burgers en bedrijven in beweging kunnen komen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te voorkomen of te beperken.

Aanbevelingen van het Rli advies

Water, bodem, mens en de natuur

Deltares brengt in beeld wat gevolgen zijn van klimaatverandering voor water, bodem, de mens en de natuur. Zoals recent met de nieuwe Deltascenario’s, waarbij is gekeken naar de wateropgave in 2100. Daarnaast werken we aan oplossingen en te volgen strategieën in de ruimtelijke ordening en het ruimtegebruik.

De deltascenario's: vier toekomstbeelden waarin de wateropgaven voor 2100 worden beschreven.

Blijven leven, wonen en werken in onze delta

Een klimaatbestendige ruimtelijke ordening is nodig om te kunnen blijven leven, wonen en werken in onze delta. Het Rli-advies geeft aanbevelingen over hoe de overheid daarop effectief kan sturen.

Deze pagina delen.