Fysisch Chemisch Laboratorium

Het fysisch-chemisch laboratorium biedt een grote verscheidenheid aan instrumenten, methoden en onderzoeksmogelijkheden voor het vaststellen van de (geo)fysische en biologische karakteristieken van waterbodems, grond-watermengsels, industriële slurries en ertsen. Het laboratorium ondersteunt alle groepen binnen Deltares bij hun advies- en onderzoekswerk.

Industriële toepassingen

In het fysische lab ontwikkelen we in het algemeen kennis en bieden we praktische oplossingen voor de volgende industriële gebieden en toepassingen:

 • Gedrag van baggerpluimen en de daaraan verbonden gevolgen voor het milieu
 • Stabiliteit van vers gestort baggermateriaal
 • Opslag van industriële slurrie
 • Landaanwinning en bijbehorende bodemconsolidatie
 • Destabilisatie van gedispergeerd industrieel afval
 • Transport van industriële slurrie
 • Winning van land met modderig sediment
 • Mechanismen ter voorkoming van ontmenging en ter verbetering van de consolidatie
 • Mate van dichtslibbing in havens
 • Erosiegevoeligheid van zachte grond na uitvoering van civieltechnische werken
 • Zeer troebele systemen en algenbloei

Wetenschap en onderzoek

De diensten die we de industrie bieden komen voort uit diepgaand onderzoek en begrip van transportprocessen van fijn sediment en stabiliteit van kleidispersies gedurende de afgelopen 30 jaar. Processen die in het verleden vooral de aandacht hebben gehad in onze onderzoeksprogramma’s en in frequente samenwerking met universiteiten zijn de volgende.

 • Onderzoek van de bezinkingscyclus van sedimenten. Bezinkingskenmerken en -snelheden op basis van een grondig begrip van sediment- en milieukenmerken.
 • Onderzoek van sedimentconsolidatie. Consolidatiesnelheden en uiteindelijke sterkte op basis-van begrip van de sedimentkenmerken.
 • Bedsterkte en resuspensie van sediment. Ontwikkeling van een conceptueel raamwerk voor afschuivingserosie van cohesieve sedimenten.
 • Stabiliteit en aggregatie van colloïdale suspensies, met de nadruk op de consequenties voor de fysische processen waaraan deze colloïden zouden kunnen bijdragen (alle bovengenoemde).

Meetvoorzieningen zijn beschikbaar voor:test in physical lab

 • Deeltjesgrootteverdeling van granulaire materialen in het bereik van 5 nm tot 64 mm
 • Zeta potentiaal van deeltjes (karakteristieke oppervlaktelading van kleideeltjes)
 • Reologische instrumenten om de viscositeit en afschuifspanning van slurries meten
 • Sedimentatie- en consolidatiekenmerken van bodemmonsters
 • Consolidatie als gevolg van kwel
 • Tensiemeter voor capillaire zuiging van onverzadigde granulaire materialen
 • Troebelheid van watermonsters
 • pH, redoxpotentiaal en opgeloste zuurstof
 • Fysische of fysiobiologische grensvlakprocessen tussen bodem en water.