Nexus water-energie-voedsel

Het groeiende beslag dat wereldwijd op zoetwatervoorraden wordt gelegd, stelt ons voor ingewikkelde keuzes. In de nexus water-energie-voedsel draait het om de interactie tussen de twee factoren die het meeste invloed hebben op zoetwaterbeschikbaarheid, namelijk energie en voedselproductie. De mondiale bevolkingsgroei en het stijgen van de gemiddelde levensstandaard leiden tot een groeiende vraag naar energie, voedsel en water en toenemende uitstoot van broeikasgassen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een goed begrip van de relaties in de water-energie-voedsel nexus van cruciaal belang. Vooral om te voorkomen dat ingrepen die schaarste en tekorten tegen moeten gaan in de ene sector, leiden tot nieuwe problemen in andere sectoren.

Om goed te begrijpen hoe de relaties tussen de sectoren liggen, is een integrale benadering van de nexus nodig. Deltares heeft veel kennis op het gebied van water, maar werkt binnen dit vakgebied samen met partners die veel weten van voedsel en energie. Voor voedsel is dit met name Wageningen University & Research (WUR). Voor energie is dat met name ECN part of TNO.

De nexus moet ook worden bezien vanuit de context van twee belangrijke internationale overeenkomsten die in 2015 zijn gesloten; de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda van de VN – de Sustainable Development Goals (SDG’s)- en het akkoord dat tijdens de klimaatconferentie COP21 in Parijs werd gesloten.

offshore wind energie

Sustainable Development Goals

De VN-doelen voor duurzame ontwikkeling -en in het bijzonder SDG 2 (honger en voedselzekerheid), SDG 6 (water en sanitatie), SDG 7 (energie) en SDG 15 (biodiversiteit, bossen en woestijnvorming) hebben uitdrukkelijk betrekking op de nexus water-energy-food.

De overeenkomst van Parijs moet voorkomen dat de gemiddelde temperatuur op de aarde verder stijgt dan 2 graden Celcius en liefst beperken tot maximaal 1,5 graden Celcius. Om deze ambitie te kunnen realiseren, is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas en de opwekking van hernieuwbare energie van cruciaal belang.

Trade-offs van interventies

De hoogwaardige kennis van Deltares draagt bij aan een beter begrip van de connectiviteit van verschillende elementen in de water-energy-food nexus en bij het indentificeren van mogelijke trade-offs van interventies. Deze kennis kan worden gebruikt om besluitvormingsprocessen en andere governance vraagstukken te helpen ondersteunen.

Beregening landbouw. Laat op de avond in de droogteperiode van