WatexWaterdrukken zijn essentieel voor de beoordeling van dijkstabiliteit. De passage van een hoogwatergolf op bijvoorbeeld een rivier is een tijdsafhanklijk proces. Tijdsafhankelijke waterdrukken hangen samen met consolidatie en stroming van grondwater. Hoge waterdrukken kunnen leiden tot afname van de lokale schuifweerstand in het grondmassief. Het ontstaan van zandmeevoerende wellen is ook een bekend verschijnsel. Door terugschrijdende erosie kan onder de dijk plaatselijk een kanaal ontstaan ( piping). Binnendijkse kwel die vertikaal omhoog gericht is kan over een zekere lengte het gewicht van een grondlaag reduceren met als mogelijke gevolg, het opdrijven van de afdekkende laag.

Watex berekent de tijdsafhankelijke drukken in de ondergrond onder variërende waterhoogtes in de rivier en tegen de dijk. In Watex wordt de ondergrond van een dijkdoorsnede in vier secties opgedeeld en gespecificeerd.

Watex schema

Watex schema

Watex Sectiemodel

De vier secties betreffen het rivierbed, het voorland, het achterland en verre achterland. Elke sectie bestaat uit een watervoerend pakket (zandlaag) en een afdekkende kleilaag (klei/veen).

Als randvoorwaarde wordt een tijdsafhankelijke potentiaal (lees: in de tijd varierende buitenwaterstand ten tijde van hoogwater) voorgeschreven op het voorland voor het dijklichaam. De potentialen (grondwaterstijghoogten) worden vervolgens op verschillende locaties in de zandlaag berekend en overzichtelijk grafisch weergegeven. Juist door tijdsafhankelijke analyse in plaats van stationaire analyse van de waterdrukken kan scherper worden ontworpen en getoetst.
Watex is in de praktijk uitgebreid getoetst. Het programma heeft een eenvoudige helpfile, waarin de theorie en het gebruik beschreven staan.

 

Watex resultaat

Watex resultaat

Watex is een belangrijk instrument bij het gebruik van het Technisch Rapport Waterspanningen in Dijken, dat door de RWS onder auspicien van de TAW is uitgebracht.

Eenvoud is kracht

De kracht van Watex zit vooral in de analytische oplossingsmethode. Hierdoor worden uitgebreide rekensessies voorkomen en kan een som in enkele seconden worden uitgevoerd. Mede door de beperkte rekentijd zijn variaties in randvoorwaarden, potentialen en zelfs de invoer van een gemeten buitenwaterstand snel te realiseren.

Voor het verkrijgen van het programma Watex of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling sales van Deltares.