Known Issues

Opgelost in 20.1.2 Sommige “Other Loads” (Tank, Rectangular en Circular) zijn niet zichtbaar in tabblad Input van het hoofdscherm View Input (MSL-2136)

Wanneer een belasting als Other Load wordt ingevoerd is deze niet zichtbaar in het tabblad Input van het hoofdscherm View Input. In het tabblad Top View is de belasting wel te zien.

Dit betreft alleen de tank-, rechthoekige en circulaire belastingen, niet de trapeziumvormige en uniforme belastingen.

Opgelost in 20.1.2 Onjuiste werking van een serie tijdelijke niet-uniforme belastingen (MSL-2135)

In het Non-Uniform Loads-scherm is het mogelijk om een tijdelijke belasting te definiëren door de optie End Time aan te vinken. Wanneer een serie tijdelijke belastingen wordt gedefinieerd, kan het programma niet altijd goed bepalen waar het nieuwe maaiveld ligt. Dit leidt tot een onjuiste bepaling van de belasting en daarmee tot onjuiste effectieve spanningen en zettingen.

Merk op dat wanneer een unieke tijdelijke belasting wordt gebruikt als laatste belasting, de bepaling van de belasting wel correct is.

Workaround: om een tijdelijke belasting te definiëren die niet de laatste belasting is, moet niet de optie End Time gebruikt worden, maar het verwijderen van de belasting moet gemodelleerd worden met een tegengestelde belasting (dezelfde afmetingen maar met tegengestelde richting en negatief gewicht). Zie tutorial 4 in de gebruikershandleiding voor een voorbeeld.

Onopgelost Verticale drainage i.c.m. een verlopende freatische lijn kan tot onverwachte hoge wateroverspanningen leiden

Opgelost in 18.2.2 Voor het Darcy-model is de verandering in de effectieve spanning als gevolg van de onderwater optie (submerging) niet goed berekend. (Issue MSL-1976)

Voor het bepalen van de verandering in de effectieve spanning als gevolg van de onderwater optie, is de huidige positie van de freatische lijn nodig. D-Settlement moet de oorspronkelijke positie van de freatische lijn verschoven door de zetting op deze positie gebruiken, maar gebruikt de zetting op de huidige diepte; dat is dus onjuist.

Er is geen workaround om dit probleem te voorkomen, maar als de grond volledig verzadigd is, heeft dit probleem geen invloed.

Let op: dit probleem was in versie (zie MSL-1875 in de Release Notes 18.1.1.3) opgelost maar helaas niet op de juiste manier.

Opgelost in 18.2 Waterbelastingen zijn weer beschikbaar, maar alleen voor het consolidatiemodel van Terzaghi. Merk op dat bij gebruik van waterbelastingen er geen waterstroming is tussen de start en eindsituaties moeten plaatsvinden omdat het niet gemodelleerd zal worden. (Issue MSL-1704)

Er is geconstateerd dat de resultaten van berekeningen met D-Settlement (versie 16.1) met ‘water loads’ bij gebruik van het Darcy model tot onjuiste berekeningsresultaten leidt, deze combinatie is daarom buiten werking gesteld in D-Settlement 18.1. Momenteel wordt gewerkt aan een oplossing van dit probleem.

Naast de Darcy benadering bestaat de mogelijkheid om de optie ‘water loads’ met de klassieke Terzaghi benadering door te rekenen. Bij toepassing van deze optie in versie 16.1 moet de schematisatie van de ondergrond aan een aantal voorwaarden voldoen om tot een juiste voorspelling te komen. Wanneer de schematisatie met het navolgende script wordt uitgebreid, wordt de juiste voorspelling verkregen bij berekeningen met het Terzaghi model met ‘water loads’:

1. Voeg een laagscheiding toe ter hoogte van de grondwaterstand.

2. Zet de lagen boven de grondwaterstand op undrained.

3. Zet de randvoorwaarde aan de top op undrained.

4. Zet de cv van de lagen boven de grondwaterstand op een hoge waarde (bijvoorbeeld 1).

Met stap 1 wordt ervoor gezorgd dat alleen de grond onder de grondwaterstand als ‘nat’ wordt doorgerekend. Met de stappen 2 en 3 wordt bewerkstelligd dat er met eenzijdige afstroming wordt gerekend. Het werken met een hoge cv-waarde in stap 4 is nodig om te bereiken dat de bijdrage van de lagen boven de grondwaterstand aan de cv, die in de berekening wordt gebruikt, minimaal is.

In D-Settlement 18.2 is de combinatie ‘water loads’ met Terzaghi weer beschikbaar. Wanneer de combinatie met Darcy weer beschikbaar komt is op dit moment nog niet bekend.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Bij het uitvoeren van een berekening met verticale drainage i.c.m. gedraineerde lagen krijg ik onverwachte resultaten.

Bij de combinatie gedraineerde lagen met verticale drainage kan de hydrostatische waterspanningen niet goed berekend worden. De waarschuwingsmelding wordt daardoor gegeven in het Start Calculation-scherm.

Waarom leidt het definiëren van een laag zoals ‘Gedraineerd’ niet tot dezelfde resultaten als het definiëren van een laag zoals Ongedraineerde met een hoge doorlatendheid?

Wanneer een laag als ‘Gedraineerd’ wordt gedefinieerd en lagen boven en onder heeft die niet gedraineerd zijn, betekent dit dat het water kan stromen op de horizontale zijde zodat de wateroverspanning nihil is. Wanneer een laag niet als ‘Gedraineerd’ wordt gedefinieerd maar met een grote doorlatendheid en lagen boven en onder heeft die niet gedraineerd zijn, betekent dit dat het water niet kan stromen op de horizontale zijde zodat de wateroverspanning gelijk is aan de wateroverspanning van de laag boven en onder.

Waarom is de methode NEN-Koppejan niet geschikt voor ontlasting/herbelasting?

In geval van ontlasting (grondverbetering, belasting verwijderen, tijdelijke bemaling, het onder water zakken) met NEN-Koppejan, gebruikt D-Settlement de twee ontlastingparameters: Ap en As. NEN-Koppejan is altijd al moeilijk met meerdere stappen vanwege het superpositiebeginsel dat daarbij wordt gebruikt. Maar zeker als er ontlasting bij komt kijken moeten de ontlastingparameters zorgvuldig worden gekozen. Als die te hoog zijn (als As veel groter is dan Cs’) dan heeft de ontlasting geen effect, maar het herbelasten daarna heeft wel effect (primair en seculair). Dus als u grond weghaalt en het weer teruglegt krijgt u behoorlijke zettingen. Als u echter wilt ontlasten zonder herbelasting, dan zijn die hoge parameters wel weer goed.

Hoe komt het dat de eindtijd die getoond wordt vanuit het Fit-scherm niet hetzelfde is als de ingevulde eindtijd, zoals gegeven in het Calculation Options-scherm?

Als de optie “Use end time for Fit calculation” in het Calculation Options-scherm niet gekozen wordt, wordt bij het tonen van de tijd-zettingslijn via de knop “Show Current” in het Fit-scherm, alleen een gedeelte van het zettingsverloop getoond: namelijk tot de laatste zakbaakmeting + 100 dagen. Deze keus was gemaakt om meer realistische zettingen te berekenen wanneer de optie onderwater zakken (Submerging) wordt gebruikt. Bij Terzaghi en bij de combinatie Darcy+NEN-Koppejan wordt eerst gekeken waar de freatische lijn in de eindsituatie komt te liggen. De belasting wordt dan voor die eindsituatie gecorrigeerd. Vervolgens wordt er een nieuwe berekening gestart. Een fit-berekening met als eindsituatie de laatste zakbaakmeting + 100 dagen geeft dus meer realistische zettingen dan een fit-berekening met als eindsituatie de ingevoerde eindtijd (vaak 10.000 dagen). De grondeigenschappen met fit worden dus beter bepaald. Echter kan de gebruiker kiezen om de ingevulde eindtijd te gebruiken door het merken van het veld ”Use end time for Fit calculation” in het Calculation Options-scherm.

Mijn berekening geeft de foutmelding "Error occurred during computation of excess head". Wat moet ik doen?

D-Settlement heeft de berekening niet kunnen uitvoeren. Dit komt waarschijnlijk door de grote verschillen in de verticale consolidatiecoëfficiënten Cv. (of in de verticale doorlatendheden, afhankelijk van het consolidatiemodel). Misschien hebben (door onoplettendheid) een paar materialen nog hun hoge defaultwaarde van 1 m2/s. Als u een passende en realistische waarde invoert, dan lukt de berekening wel. Als u opzettelijk een hoge consolidatiecoëfficiënt heeft ingevoerd (om een gedraineerd gedrag te modelleren), zet deze materialen dan op “Drained”.

Heeft de freatische lijn, zoals gedefinieerd onder Water Loads, invloed op de keuze nat/droog volume gewicht van de Non Uniform Load?

De freatische lijn zoals gedefinieerd onder Water Loads is van toepassing op de materialen; deze heeft geen invloed op de keuze nat/droog volume gewicht van de Non Uniform Loads. De keuze voor nat dan wel droog volume gewicht is gebaseerd op de eerste freatische lijn zoals gedefinieerd in de geometrie.

Hoe komt het dat soms de eindzetting die getoond wordt vanuit het Fit-scherm niet gelijk is aan de eindzetting die berekend wordt met "Use fit parameters" bij Start Calculation?

Er kunnen twee mogelijke oorzaken zijn:

  • Bij Fit for Settlement Plate worden de parameters alleen toegepast op de materialen die zijn aangevinkt voor de fit. Bij de standaardberekening met fit-parameters worden de parameters echter op alle materialen toegepast.
    Indien de zakbaak niet op het maaiveld ligt, kan het volgende wel eens tot verwarring leiden: vanuit het Fit-scherm wordt met de knop Show Current het Time-History scherm geopend op de diepte van de zakbaak. Het Time-History scherm (onder het Results menu) dat geopend kan worden na een standaardberekening, met of zonder fit-parameters, opent met de resultaten op het maaiveld.
  • Bij Fit for Settlement Plate is de eindtijd de laatste zakbaakmeting + 100 dagen terwijl bij de standaard berekening dat de ingevulde eindtijd is. Voor meer informatie, lees de inhoud van de veelgestelde vraag “Hoe komt het dat de eindtijd die getoond wordt vanuit het Fit-scherm niet hetzelfde is als de ingevulde eindtijd, zoals gegeven in het Calculation Options-scherm?”

Is het mogelijk om verticale drainage te betrekken in berekeningen met het model NEN-Koppejan - Darcy Linear?

Ja, het kan met zowel Isotache, NEN-Bjerrum als NEN-Koppejan (alleen met Darcy, niet met Terzaghi). Echter, Isotache geeft verreweg de mooiste resultaten. NEN-Koppejan reageert niet subtiel genoeg. Maar het NEN-Bjerrum wordt veel veelzijdiger. Het is namelijk gelijk aan Isotache met lineaire rek.

Ik zou verwachten, dat het toepassen van verticale drains zou moeten leiden tot grotere zettingen. Immers, de effectieve spanningen nemen toe door de lagere waterspanningen. Dit heeft extra zettingen tot gevolg.

Dit is doorgaans juist. Echter, het komt voor, dat het waterniveau in de drains iets hoger uitvalt dan in de initiele situatie. Tijdens de consolidatie doen de drains hun werk uitstekend. Ze voeren de wateroverspanningen snel af. Maar na de consolidatie zijn de waterspanningen iets toegenomen en de effectieve spanningen dus iets afgenomen. Dit resulteert dan toch in een kleinere eindzetting dan in de situatie zonder drains.

Hoe komt het dat de zetting in een bepaalde vertikaal bij een berekening met de optie “Submerging” afhankelijk is van de locatie van de andere vertikalen?

De gewichtsreduktie in de belastingkolommen ten gevolge van “Submerging” is afhankelijk van de zetting. De zetting per belastingkolom wordt gevonden door lineaire interpolatie tussen de vertikalen. Meer vertikalen zal in het algemeen dan ook een ander zettingsbeeld geven dan één vertikaal. Dit betekent dat de gewichtsreduktie van de belastingkolommen ten gevolge van het onderwaterzakken anders wordt, hetgeen weer resulteert in een andere zetting.

Waarom zijn de eindzettingen in time-settlement plots soms anders dan de eindzettingen in de uitvoer?

In de time-settlement plots wordt rekening gehouden met het verloop van de consolidatie. Indien de consolidatie na het aantal dagen dat is ingevoerd bij “end of settlement calculation” (in Calculation Options) nog niet afgelopen is, zijn de eindzettingen in de plotjes minder dan de eindzettingen in de uitvoerfile.

N.B. Vanaf versie 6.7 wordt bij de eindzetting in het rapport wel rekening gehouden met consolidatie en zijn de waarden in het rapport en de tijd-zettingsdiagram wel identiek.

Ik wil een uniforme belasting aanbrengen van 3m hoogte. Na 100 dagen wil ik er weer 1 m afhalen. Hoe doe ik dit?

Leg op tijdstip t=0 een uniforme belasting van 3m hoogte neer met een bepaald volumegewicht, bijv. 16 kN/m3. Voeg op tijdstip t=100 een nieuwe belasting toe met 1m hoogte met een negatief volumegewicht van dezelfde grootte, in dit geval -16 kN/m3.

Hoe lees ik zakbaakgevens in die ik heb opgeslagen in Excel?

Zorg dat zakbaakgegevens zijn opgeslagen in twee kolommen: de eerste kolom bevat de tijd (in dagen), de tweede kolom bevat de zettingen (in meters). De spreadsheet mag verder geen gegevens of teksten bevatten.
Sla het bestand op in text formaat, met Tab als scheidingsteken.
Let daarbij op dat het decimale-punt teken op punten staat ingesteld, niet op komma’s.
Open dit bestand in een text editor, en voeg bovenaan de volgende header toe:

Days Settlement
[Begin measurements]

Sla het bestand op met een bestandsnaam die *.slm als extensie heeft.
Dit bestand is te openen met de File Open button in het zakbaak scherm.

Wat is natural strain?

Natural strain is afgeleid van de methode NEN-Koppejan en voorkomt dat zettingen groter dan de laagdikte optreden. De met NEN-Koppejan berekende zetting wordt getransformeerd via z_natural = h * ( 1- exp(-z_koppejan/h)) met h de laagdikte van het pakket. Indien z_koppejan/h (vandaar strain) = 0 dan is z_natural ook 0. En indien z_koppejan/h naar oneindig gaat dan gaat de z_natural naar h.

Er zit verschil tussen de uitkomsten van versie 7 en versie 8, hoe komt dat?

Wanneer men NEN-Koppejan/Terzaghi combineert met Water Loads kunnen er verschillen in uitkomst optreden. Het verschil komt voort uit het verband tussen Water Loads en Non Uniform Loads, dat in versie 7 wel, maar in versie 8 niet aanwezig is. In versie 7 kan dit tot gevolg hebben dat de Non Uniform Loads ontlasten als gevolg van waterpeil verhoging door zetting. In versie 8 is dit ontkoppeld, en heeft een zetting hier geen invloed op. Modelleringsproblemen met verticale drainage en Water Loads in versie 7 vormden de reden om deze ontkoppeling door te voeren in D-Settlement.

Corrigeert de optie 'Submerging' ook voor het onder water zakken van de grondlagen?Problemen bij inlezen in Autocad van DXF geexporteerde bestandenWaar kan ik de Release Notes vinden?

Vanaf D-Settlement versie 8 heeft ‘ Submerging’ effect op zowel de niet-uniforme belastingen, als op de grondlagen. Tot en met versie 7 heeft ‘Submerging’ alleen effect op niet-uniforme belastingen, niet op de grondlagen.

Problemen bij inlezen in Autocad van DXF geexporteerde bestanden

De optie om plaatjes in DXF-formaat te exporteren is door ons ontwikkeld en uitgetest op AutoCad 14. Blijkbaar is in meer recente AutoCad releases iets gewijzigd bij het importeren van DXF-bestanden (versies 2005 en 2006 zijn de versies waar we dit geconstateerd hebben), waardoor onze DXF-bestanden in die versies niet goed ingelezen kunnen worden. De meeste viewers op dit gebied geven daarmee geen problemen, zoals “Bentley view”.

Waar kan ik de Release Notes vinden?

De Release Notes zijn te vinden in ons download portal.

Heb je een andere vraag?

Voor vragen over het aanschaffen van de software neem contact op met ons Sales team. Bij software-technische vragen, helpt ons Support team je graag verder.

Deze pagina delen.