Naast onderbouwing heeft Deltares het belang van de opbouw van het kustfundament geagendeerd. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor de zogenaamde ‘strategische beslissing Zand’. De definitieve verankering van de deltabeslissingen vindt plaats in de opvolger van het Nationaal Waterplan.

Transport over water en de weg. De Van Brienenoordbrug (A16) ove

Goede plannen voor in de toekomst

De zeespiegel stijgt, de bodem daalt, ‘s winters nemen de intensieve regenbuien toe en ‘s zomers wordt het droger. Klimaatveranderingen vragen om maatregelen voor veiligheid, zoetwatervoorziening en een robuuste, ruimtelijke inrichting. De gevolgen van een overstroming zijn nu groter dan 50 jaar geleden. Er wonen meer mensen in Nederland, dus bij een overstroming zouden er meer slachtoffers zijn dan vroeger. Bijna 60% van Nederland kan onder water komen te staan. In dat gebied liggen ook de grootste steden. Een deel van dat gebied is het economische centrum van Nederland.

Een goede bescherming tegen overstromingen is belangrijk of economische schade te voorkomen. Daarbij gaat het zowel om overstromingen vanuit de zee als vanuit de rivieren. Daarom moet Nederland ver vooruitkijken en goede plannen maken voor de toekomst.

Adaptief Deltamanagement

Deltares heeft een leidende rol gehad bij het agenderen, het in beeld brengen van de consequenties van klimaatverandering en het ontwikkelen van een adequate aanpak om er mee om te gaan. De nieuwe aanpak van Adaptief Deltamanagement staat in het DeltaProgramma centraal en maakt ‘omgaan met onzekerheden’ mogelijk.

Korte termijn maatregelen worden tegen het licht van lange termijn perspectieven geplaatst en uitgewerkt in adaptatiepaden. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken hoe opties voor de toekomst kunnen worden open gehouden. En hoe flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe kansen en nieuwe inzichten.

Deltascenario's

In een consortium onder leiding van Deltares zijn Deltascenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s schetsen het lange termijn perspectief: mogelijke toekomstbeelden met kwalitatieve en kwantitatieve informatie over klimaat, watersystemen, watergebruik en landgebruik zijn ontwikkeld.

De kwalitatieve informatie bestaat uit verhaallijnen en landkaarten. De kwantitatieve gegevens zijn weergegeven in de vorm van kentallen, van bijvoorbeeld temperatuur, neerslag, rivierafvoeren en geografische informatiebestanden voor ruimtegebruik, bodemdaling en verzilting in Nederland.

Korte- en lange termijn metingen

De deltabeslissingen geven richting aan de maatregelen die Nederland inzet voor gevolgen van klimaatverandering, op de korte en op de lange termijn:

  • Er komen nieuwe normen voor waterveiligheid: deze hangen niet alleen samen met de kans op een overstroming, maar ook met de kans op een overstroming en de gevolgen (risicobenadering). De omvang van de gevolgen bepaalt daarbij de hoogte van de norm.
  • De beschikbaarheid van zoetwater voor landbouw, industrie en natuur wordt voorspelbaarder. Per regio en per sector wordt het voorzieningenniveau van zoet water uitgewerkt.
  • De ruimtelijke inrichting wordt klimaatbestendiger en water robuuster.

Deze pagina delen.