Om de ambities die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs te halen, moet Nederland zoveel mogelijk zorgen voor een overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energie. Hiervoor zal een mix aan duurzame energiebronnen nodig zijn. De energietransitie vraagt ook om een aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur voor warmte en elektriciteit transport, waaronder nieuwe opslagsystemen en bijbehorende transport- en distributiesystemen.

Onderzoeken samenvoegen en bundelen

Het Ministerie van EZK heeft opdracht gegeven om het onderzoeksprogramma KEEN te starten. Doel van het programma is te voorkomen dat de energietransitie leidt tot ongewenste ecologische gevolgen en tegelijkertijd te voorkomen dat de energietransitie vertraging ondervindt als gevolg van onzekerheid over de ecologische effecten van hernieuwbare energieopwekking. We beginnen niet bij nul: lopend onderzoek naar de impact van duurzame energiebronnen op ecologie wordt gebruikt, gebundeld en aangevuld binnen KEEN.

Kennisagenda als basis

Basis voor het huidige onderzoeksprogramma is de kennisagenda zoals opgesteld in 2023. Deze agenda heeft de reeds bestaande kennis, de lopende onderzoeken en kennislacunes geïdentificeerd. Een consortium bestaande uit Deltares, KWR, TNO en WUR zal zich toeleggen op de geprioriteerde vragen uit de kennisagenda. KEEN is een opdracht van TKI Urban Energy en TKI Offshore Energy.

De resultaten van het onderzoek zullen worden verwoord in schriftelijke rapportages, eventueel in een wetenschappelijke publicatie. Resultaten zullen onder andere via deze website beschikbaar gesteld worden. Bovendien worden de resultaten zoveel mogelijk gedeeld op openbare netwerkbijeenkomsten.

Drie clusters

Het onderzoeksprogramma dat is beschreven in het plan van aanpak is geschreven aan de hand van de volgende drie clusters:

Cluster Land

  • Onderzoek naar de verdeling van bodemvocht onder zonnepanelen.
  • Onderzoek naar het vlieggedrag van roofvogels op plekken waar zon- en windparken gecombineerd zijn, met modellering van de luchtstromen.

Cluster Water

  • Onderzoek op een locatie naar de effecten van een TEO-installatie op de ecologie, zowel naar de effecten van waterfiltering, koudelozing en stroming. Binnen het onderzoek wordt een model ontwikkeld en monitoring opgezet.
  • Onderzoek naar de relatie tussen bedekking (wegnemen licht) door zonnepanelen op water en impact op primaire productie van biomassa.

Cluster Ondergrond

  • Onderzoek naar de temperatuureffecten van Midden en Hoge Opslag (MTO- en HTO) -systemen op de waterkwaliteit (watersamenstelling en microbiologie).


Voor inhoudelijke informatie per cluster neem contact op met

Cluster land: Karen Krijgsveld (WUR) karen.krijgsveld@wur.nl

Cluster bodem: Mariëlle Koenen (TNO) marielle.koenen@tno.nl of Daphne Wiggers de Vries (KWR) daphne.wiggers.de.vries@kwrwater.nl

Cluster water: Lisa van Eck (Deltares) lisa.vaneck@deltares.nl

Deze pagina delen.