Water Cirkel NL
Water Cirkel NL

Complex en snel model

De analyse maakt gebruik van de nieuwste kennis en inzichten om maatregelen in fase 2 van het Deltaplan Zoetwater (2022-2028) te onderbouwen. Het Nationaal Water Model is een basisberekening van de hydrologie en waterbewegingen in Nederland waarmee knelpunten in vraag naar en aanbod van zoet water bij verschillende scenario’s en voor verschillende watergebruikers in beeld worden gebracht. Met een Quick Scan tool (QWAST)worden mogelijke maatregelen plus hun effecten snel en op hoofdlijnen verkend. Zodra duidelijk is welke maatregelen volgens de verschillende betrokkenen kansrijk zijn, worden deze met het Nationaal Water Model tot in detail doorgerekend.

Water prognose NL
Water prognose NL

Kwantatieve onderbouwing

Deltares werkt in het Deltaprogramma Zoetwater intensief samen met het Rijk, regionale waterbeheerders, provincies, andere kennisinstituten en ingenieursbureaus. Deltares is verantwoordelijk voor de kwantitatieve onderbouwing van beleidskeuzes op het gebied van de zoetwatervoorziening. Verder verbreedt en verdiept Deltares de kennis over de zoetwatervoorziening, denk droogtestatistiek, zoutindringing, impact van klimatologische en socio-economische veranderingen en methodiek voor economische afweging van maatregelen. Daarnaast bouwt Deltares verder aan het Nationaal Water Model waarmee elke 2 jaar berekeningen van het hele landelijke watersysteem worden uitgevoerd; zowel onder de huidige als toekomstige omstandigheden.

Nu ook droogtecondities meegenomen

In navolging van wat we in Nederland voor waterveiligheid al gewend zijn, wordt voor zoetwater nu voor het eerst ook gewerkt met een risicobenadering, waarin een breed pallet aan mogelijke droogtecondities wordt meegenomen, én waarin watertekorten worden doorvertaald naar economische en maatschappelijke impact. Dit draagt bij aan een goed-geïnformeerde beslissing over de zoetwaterstrategie voor de lange termijn.

Deze pagina delen.