Wereldkaart Water LOUPE
Wereldkaart Water LOUPE

Waterschaarste en de WaterLOUPE-aanpak

Het wordt essentieel om op de hoogte te zijn van deze veranderingen in onze omgeving en ze te begrijpen, zodat we op duurzame manieren kunnen reageren. Fabrikant Kimberly-Clark heeft aanzienlijke hoeveelheden productiewater nodig voor hun essentiële consumptiegoederen. In veel van hun molens staat de watervoorziening onder druk. Als reactie daarop worden bedrijfsmatige efficiencymaatregelen doorgevoerd. Er zijn echter andere gebruikers in de betreffende stroomgebieden die afhankelijk zijn van hetzelfde water. Gezien hun maatschappelijke verantwoordelijkheid streeft Kimberly-Clark ernaar de watervoorraden duurzaam te beheren in de stroomgebieden waar ze zijn gevestigd en om het bewustzijn van de beschikbaarheid van water in en rond hun fabrieken te vergroten.

In 2017 sloegen Kimberly-Clark en Deltares de handen ineen om deze waterschaarste-uitdaging aan te gaan, met Deltares in haar rol als onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. De eerste beoordeling werd gemaakt met als doel de risico's van waterschaarste te verminderen, de bestaansmiddelen te verbeteren en de kosten te verlagen in twee verschillende stroomgebieden in Colombia. Deltares maakte een prototype van de WaterLOUPE-tool om de dialoog te ondersteunen en de andere actoren in het stroomgebied te betrekken. De tool geeft informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van water op schaal en in de tijd.

Deltares Cape Town Water LOUPE team
Deltares Cape Town Water LOUPE team

Open data, eisen op maat

De WaterLOUPE-tool houdt gegevens bij met betrekking tot sociale, economische en klimaatfactoren die van invloed zijn op de beschikbaarheid van zoet water in stroomgebieden en geeft de informatie weer op een zeer visueel, gebruiksvriendelijk dashboard. De wetenschappelijk verantwoorde tool is laagdrempelig voor alle gebruikersgroepen en biedt scenario's tot een tijdshorizon van dertig jaar. Deltares heeft het dashboard ontwikkeld op basis van onderzoek in de stroomgebieden van Aburrá en Cauca Valley in Colombia, waar Kimberly-Clark productiefaciliteiten exploiteert. Het WaterLOUPE-dashboard is ontworpen als open-sourcetool en kan worden uitgebreid met door belanghebbenden.

Uiteindelijk hopen we dit systeem te gebruiken om de impact van verschillende benaderingen van waterbeheer op de lokale watervoorziening en -consumptie te testen.

Vetri Dhagumudi, Water Program Leader bij Kimberly-Clark

Kimberly-Clark is van plan om de WaterLOUPE-tool tegen 2022 uit te rollen. in de risicovolle rivierbekkens waar zij productiefaciliteiten exploiteert. De komende maanden zullen het bedrijf en Deltares het dashboard presenteren aan de lokale stakeholders en andere fabrikanten om feedback te krijgen over de functionaliteit en inhoud en om verdere duurzame verbeteringen te identificeren in het kader van Sustainable Development Goal 6.4.

De begunstigden van WaterLOUPE

Het WaterLOUPE-dashboard ondersteunt besluitvorming door meerdere actoren en gezamenlijke actie voor waterbeheer. Het dashboard combineert gegevens over hydrologie, blootstelling en kwetsbaarheid op lokaal niveau. Het voert de risicobeoordeling uit op actorgroepniveau in plaats van alleen op sectorniveau. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen de gevolgen van waterschaarste voor zelfvoorzienende boeren en grote landbouwbedrijven. Het onderscheid tussen de effecten op actorniveau is essentieel voor een goed en duurzaam waterbeheer in het stroomgebied.

WaterLOUPE’s toekomst

De ontwikkeling van de WaterLOUPE is in 2019 in de tweede fase beland: Deltares gaat het dashboard verder verbeteren door wetenschappelijke input toe te voegen voor adaptatie- en mitigatiestrategieën. We zijn van plan de WaterLOUPE-tool in de toekomst uit te breiden om goed bestuur tot stand te brengen en welvaart en economische gelijkheid in stroomgebieden te bevorderen. Het belangrijkste doel is om industrieën te ondersteunen bij hun inspanningen om hun waterbeheer in stroomgebieden over de hele wereld te verbeteren en bij hun bijdragen aan SDG 6.4.

Meer informatie

Deze pagina delen.