VHL en Deltares studenten en onderzoekers meten zout grondwater in een polder aan de rand van de Waddenzee


Zoetwatervoorziening op het eiland onder druk

In kustgebieden staat door klimaatverandering de beschikbaarheid van voldoende zoet water van goede kwaliteit onder druk. Veranderende neerslagpatronen, hogere temperaturen en toenemende verdamping leiden tot zoetwater-tekorten en toenemende verzilting. De productiviteit van de landbouw en de drinkwatervoorziening staan onder druk en de kwaliteit van de natuur neemt af. Op een eiland als Terschelling, omringd door de Noord- en Waddenzee, is dit in extreme mate het geval door de gelimiteerde waterbronnen en gelimiteerde wateraanvoer van elders.

Het eiland als Living Lab

Klimaatverandering maakt het ontwikkelen van integrale handelingsperspectieven voor toekomstbestendig en zelfvoorzienend waterbeheer op het eiland noodzakelijk. De handelingsperspectieven hebben als doel om de beschikbaarheid van voldoende zoet water voor alle functies en gebruikers te waarborgen. In dit Waddenfondsproject wordt kennis en ervaring opgebouwd rondom de mogelijkheden voor klimaatadaptatie. Door aanleg van proeven, demonstraties en faciliteiten wordt kennis omgezet in daadwerkelijke maatregelen, gericht op toekomstbestendig beheer van zoetwater en omgaan met verzilting. Het project sluit aan bij het gelijknamige, door o.a. TKI Deltatechnologie gesubsidieerde PPS project, waardoor een groot onderzoeksproject ontstaat waarin een Living Lab wordt opgezet waarin meten, rekenen, proeven, kennisdelen en onderwijs een plek krijgen.

Vince Kaandorp, onderzoeker grondwater bij Deltares: “Door met alle eilandpartners te meten, te modelleren en samen te leren krijgen we het watersysteem in de vingers en proberen we tot win-win maatregelen te komen om zoet water vast te houden, verzilting tegen te gaan en biodiversiteit te vergroten. Denk bij zo’n win-win bijvoorbeeld aan vernatting van percelen wat gunstig is voor zowel de zoetwatervoorziening als voor weidevogels. Door proeven uit te voeren voor deze maatregelen onderbouwen we de hydrologische maar ook economische haalbaarheid.”

Consortiumpartners

Het consortium dat dit project gaat uitvoeren wordt geleid door Mindert de Vries (Hogeschool van Hall Larenstein) en bestaat naast Deltares verder uit Wetterskip Fryslân, Gemeente Terschelling, Provincie Fryslân, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, LTO-Noord, Agrarisch Belang Terschelling, Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Waddenvogels, DLF Seeds and Science, Melkveehouderij C.G. Cupido, Recreatie Vereniging Terschelling, Stichting de Zilte Smaak, Vitens, Vogelwacht Terschelling, Acacia Water en Wageningen University & Research.

Deze pagina delen.