Rivierbeheer en gezondheid

Een gezonde rivier bevordert de gezondheid van mens en dier in het stroomgebied en deltas. Alle stoffen en ziekteverwekkers die in een stroomgebied worden geloosd, kunnen stroomafwaart in aanraking komen met mensen. Afhankelijk van het type stof of ziekteverwekker en de concentratie daarvan, brengt dat verschillende gezondheidsrisico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan pesticiden die afspoelen en in oppervlaktewater terechtkomen, zware metalen die vrijkomen bij industriële processen, diarree-veroorzakende bacteriën die door mensen of vee worden uitgescheiden, of de ziekte van Weil (leptospirosis) die onder andere door ratten in oppervlaktewater wordt verspreid.

Deltares ondersteunt stroomgebiedbeheerders (river basin managers) door de vervuilingsbronnen en de verspreiding van stoffen in beeld te brengen met beslissings-ondersteunende-computermodellen. Met de uitkomsten hiervan kunnen beleidsmakers en rivierbeheerders toekomstscenario’s en effecten van maatregelen toetsen en vervolgens prioriteiten stellen. De gezondheidseffecten, de ziektelast, wordt echter nog niet meegenomen in rivierbeheer. Het inzichtelijk maken van de water-gerelateerde ziektelast kan tot wezenlijk andere managementkeuzen leiden. Deltares werkt dan ook aan het beschikbaar maken van berekeningen aan humane ziektelast als gevolg van vervuiling, dit in samenwerking met verschillende andere instituten.