Waterbeschikbaarheid in tweede fase Deltaprogramma

Nederland staat voor grote uitdagingen rondom klimaatverandering. De zeespiegel stijgt en onze rivieren moeten meer water afvoeren. Tegelijkertijd wordt het juist warmer en droger. Dit heeft grote invloed op de zoetwaterverdeling. Daarnaast verandert het watersysteem door ingrepen van derden, zoals de bouw van een nieuwe zeesluis bij IJmuiden en de verdieping Nieuwe Waterweg. Ook veranderen inzichten over het klimaat en komt nieuwe kennis beschikbaar over het watersysteem. In 2018 wil het Deltaprogramma Zoetwater inzicht hebben in de knelpunten voor verdeling en beschikbaarheid van Zoetwater in het referentiejaar ‘2021’ en op de middellange en lange termijn (2050/2085).

 

Hotspots

Deze knelpuntenanalyse maakt gebruik van de nieuwste kennis en inzichten om maatregelen in fase 2 van het Deltaplan Zoetwater (2022-2028)  te onderbouwen. De aanpak is van grof naar fijn. Het Nationaal Water Model zorgt voor een basisberekening van de waterbewegingen in Nederland waarmee knelpunten in vraag naar en aanbod van zoet water bij verschillende scenario’s in beeld gebracht worden. Op basis van deze landelijke analyse wordt ingezoomd op een aantal ‘hotspots’ waar beleidskeuzes voor de volgende fase worden verwacht. Met een QuickScan tool kunnen mogelijke maatregelen plus hun effecten snel worden verkend.

 

Kwantatieve onderbouwing

Deltares werkt in het Deltaprogramma Zoetwater intensief samen met Rijk, regionale waterbeheerders, andere kennisinstituten en ingenieursbureaus. Deltares is verantwoordelijk voor de knelpuntenanalyse 2.0 ten behoeve van de kwantitatieve onderbouwing voor beleidskeuzes op het gebied van de zoetwatervoorziening. Verder verbreedt en verdiept Deltares de kennis over de zoetwatervoorziening, denk aan zaken als droogtestatistiek, zoutindringing, impact van klimatologische en socio-economische  veranderingen en methodiek voor economische afweging van maatregelen. Daarnaast bouwt Deltares verder aan het Nationaal Water Model waarmee elke 2 jaar nieuwe basisprognoses beschikbaar gesteld kunnen worden.

Belangrijke ambitie, nieuw ten opzichte van Delta Programma fase 1, is een landelijke strategie vast te stellen op basis van een risicobenadering, in navolging van wat we in Nederland voor waterveiligheid al gewend zijn.