Software- en dataproducten

Op deze pagina vind je een overzicht van onze software- en dataproducten.

Filters

 • Geotechniek en waterkeringen
 • Hydrodynamica en morfologie
 • Hydrologie
 • Waterkwaliteit en Ecologie
 • Operationele systemen
18 producten gevonden
 1. D-Foundations

  D-Foundations staat voor "CPT based foundation engineering". Tijdens het sonderen worden continu de conusweerstand en wrijving gemeten. Deze gegevens zijn ideaal voor de berekening van funderingen op palen om daarmee het draagvermogen van palen te bepalen. Met dit als uitgangspunt zijn normen, leidraden en rekentechnieken in Nederland tot stand…
 2. D-Geo Flow

  Piping is een faalmechanisme voor dijken en dammen waarbij onder invloed van grondwaterstroming zand vanuit granulaire lagen wordt verplaatst zodaning dat er een holle ruimte (de 'pipe') ontstaat die zich progressief kan ontwikkelen in tegengestelde richting van de grondwaterstroming. Indien de pipe voldoende tijd krijgt zich verder te…
 3. D-Geo Pipeline

  Horizontaal gestuurde boringen (HDD) zijn een logisch alternatief wanneer kabels, pijpleidingen of kleine tunnels door dijken, moerasland, rivieren en andere structuren moeten lopen die intact moeten blijven. HDD-technieken minimaliseren de impact van bouwwerkzaamheden in dichtbevolkte en economisch gevoelige gebieden. Sinds de jaren zeventig van…
 4. D-HYDRO Suite 1D2D

  We leven in een veranderend klimaat, waarbij extreme weersituaties vaker op zullen treden. De software die we bij Deltares ontwikkelen, gaat mee in deze ontwikkelingen. Met D-HYDRO Suite 1D2D, waaraan waterschappen, Het Waterschapshuis, gemeenten en vele adviesbureaus hebben bijgedragen, kunnen onder meer wateroverlast door hevige neerslag en…
 5. D-HYDRO Suite 2D3D

  In 2018 is Nederland geteisterd door extreem weer. Van zeer zware stormen en extreme neerslag tot extreme droogte en langdurige hitte en de gevolgen daarvan, zoals problemen met zout indringing en beperkte scheepvaart tijdens lage Rijn afvoeren. We leven in een veranderend klimaat met een onzekere toekomst, waarbij extreme weersituaties vaker op…
 6. D-Settlement

  In de Delta gebieden kunnen veen- en kleilagen aanzienlijke samendrukkingen vertonen door belastingen, zoals ophogingen. Zettingen van enkele meters zijn geen uitzondering in Nederland. Het natuurlijke zettingsproces kan vele jaren in beslag nemen. Verticale drainage, tijdelijke voorbelasting en andere geforceerde consolidatietechnieken worden…
 7. D-Sheet Piling

  In Nederland is in CUR-verband een stappenplan opgesteld voor het ontwerpen van damwandconstructies. Het CUR-stappenplan, vastgelegd in het handboek "Damwandconstructies", vormt de basis voor de Nederlandse Annex van de Eurocode 7 voor damwandconstructies en wordt volledig ondersteund door D-Sheet Piling. D-Sheet Piling (voorheen MSheet)…
 8. D-Stability

  Vanaf de zomer van 2019 is de vertrouwde D-Geo Stability 18.2 opgevolgd door D-Stability, een product uit de nieuw te bouwen D-GEO Suite / Embankment product lijn. Deze macrostabiliteit software is geoptimaliseerd voor het ongedraineerd rekenen door het ondersteunen van bouwfases en state parameters. D-Stability is ontwikkeld op initiatief van de…
 9. DAM (Dijksterkte Analyse Module)

  Met de toenemende economische investeringen in overstromingsgevoelige gebieden is overstromingsrisicomanagement een hot topic in veel delta's en laaggelegen gebieden in de wereld. Met een steeds veranderend klimaat, de publieke acceptatie van risico’s en veranderingen in de gebouwde omgeving of aan de dijken zelf staan dijkbeheerders voor de…
 10. Delft-FEWS: zicht op verwachtingen

  Mensen beschermen tegen droogte en overstromingen betekent de juiste beslissingen nemen, op het juiste moment en met de juiste informatie. Weten wat de toekomst brengt is in die gevallen cruciaal. Met Delft-FEWS, het ‘Flood forecasting and Early Warning System’, krijgt u hoogwaardige informatie en inzicht in wat de (nabije) toekomst brengt.…
 11. Delft3D FM Suite 2D3D

  Delft3D FM Suite 2D3D is een geïntegreerde software suite voor het simuleren van twee-dimensionale (in de horizontale of verticale vlak) en drie-dimensionale stroming, sedimenttransport en morfologie, golven, waterkwaliteit en ecologie en verzorgt de interacties tussen deze processen.
 12. Online Geotechnische Software

  Alle populaire Geotechnische software producten van Deltares zijn beschikbaar voor gebruik via het internet (Software as a Service (SaaS)). Daarvoor is alleen een internetverbinding en een abonnement nodig. De kosten zijn op basis van het daadwerkelijke gebruik plus abonnement (op kwartaalbasis).
 13. Probabilistic Toolkit (PTK)

  De Probabilistic Toolkit analyseert het effect van onzekerheden op elk model. Deze modellen kunnen Python scripts, geotechnische of hydrodynamische Deltares modellen of niet-Deltares modellen zijn.
 14. RTC-Tools

  RTC-Tools is een open-source toolbox voor de sturing en optimalisatie van controleerbare natuurlijke systemen met specifieke aandacht voor planning voor conflicterende doelen onder onzekere toekomstverwachtingen.
 15. SOBEK Suite

  Wereldwijd is er een toenemende behoefte aan integrale wateroplossingen. We moeten ons beschermen tegen te veel water om veilig in deltagebieden en stroomgebieden leven. Onze watersystemen moeten ook schoon en duurzaam zijn. Om waterschappen, adviesbureaus, onderzoeksinstituten en universiteiten over de hele wereld te ondersteunen biedt Deltares…