Maatschappelijk verantwoord ondernemen

“Enabling Delta Life” is onze missie en drijft ons handelen. Het zit in ons DNA om duurzaam met mensen en milieu om te gaan. We nemen deze verantwoordelijkheid serieus, en maken dat zichtbaar bij onze opdrachtgevers. We hopen daarmee ook anderen te inspireren om verantwoord en duurzaam te ondernemen.

Locatie Delft, TetraMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is verankerd in onze bedrijfsprocessen en managementsystemen. Het valt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie. Deltares heeft een ‘Code of Conduct’ (beleidsverklaring) ontwikkeld en bovendien een aantal certificeringstrajecten afgerond. Zo hebben we certificaten op het gebied van milieu ISO14001 en ARBO 18001. Bovendien hebben we ons eigen milieuzorgsysteem opgezet. Ook is een convenant (e-deal) afgesloten met de gemeente Delft waarin we samen met een aantal partners zoals de TUDelft ons sterk hebben gemaakt voor “Delft Energie Neutraal in 2050”. Onze eigen bedrijfsvoering hebben we verder ‘verduurzaamd’. We wekken bijvoorbeeld eigen energie op met zonnepanelen en werken aan warmte-koude opslag in ons Tetra-gebouw. We hebben het papiergebruik de afgelopen jaren aanzienlijk verminderd, kopen duurzaam in en hebben onze eigen kruidentuin.

In de strategische agenda van Deltares 2022-2025 staan onze ambities op MVO-gebied duidelijk verwoord, namelijk:

  • Onze adviesprojecten zo invullen dat we ook de impact van projecten op het klimaat en de SDG’s kunnen vaststellen en de negatieve effecten minimaliseren.
  • De klimaatimpact van ons werk minimaliseren, door onder andere het klimaatneutraal maken van onze campus in Delft en de CO2-uitstoot door vliegreizen te compenseren. Dit laatste doen we door, op eigen kosten, projecten uit te voeren die bijdragen aan de reductie van de emissie van broeikasgassen.