Hoe zorg je er voor dat je landaanwinning blijft liggen met zo min mogelijk impact op de omgeving ? Hoe creëer je een strand met optimalisatie van veiligheid, natuur en recreatie? Hoe minimaliseer je sedimentatieproblemen in havens of erosie van de kust of een rivier?

Deltares brengt de effecten van bestaande en nieuwe infrastructuur zoals golfbrekers, dammen en landaanwinning in kaart zodat projectontwikkelaars, havenautoriteiten, overheden, adviseurs en aannemers betere keuzes kunnen maken voor ontwerp, aanleg en beheer en onderhoud ervan. We kijken we of we nieuwe kansen kunnen creëren voor natuur, economie of recreatie in het gebied. We kijken ver vooruit en nemen zeespiegelstijging, klimaatverandering en de groei van populatie en economie mee.

Van integraal ontwerp tot betrouwbare voorspellingen van omgevingseffecten

Onze diepgaande kennis van hydrodynamica, golven, sedimenttransport, morfologie en ecologie en de kennis en ervaring van de opdrachtgever leveren een advies op om de omgevingseffecten te minimaliseren, de economische en technische levensduur te vergroten en zoeken we naar integrale oplossingen. Daarbij kun je denken aan:

 • Betrouwbare voorspellingen van omgevingseffecten op het natuurlijke kustsysteem en vice versa
 • Rapid assessments (snelle inschattingen) aan het begin van de ontwerpfase om het ontwerp te verbeteren, kansen te identificeren en beheerkosten en omgevingseffecten te minimaliseren
 • Evaluatie en optimalisering voor kustbescherming, stabilisatie en onderhoudsstrategieën van stranden en landaanwinning (Zandmotor, luchthaven Hongkong, Palmeilanden Dubai, Maasvlakte2)
 • Effectrapportages: effecten van aanleg en exploitatie (o.a. stroming, spreiding en recirculatie van thermische of baggerpluimen als gevolg van bouw- of onderhoudsactiviteiten)
 • Sedimentbeheer voor havens en vaarwegen
 • Recirculatiestudies bij waterinname en – lozing van koelwater

We helpen opdrachtgevers om al in een vroeg stadium van het project integrale en snelle beoordelingen uit te voeren om mogelijke effecten, ontwerpoptimalisaties en duurzame mogelijkheden voor de ontwikkeling vast te stellen. Met onze open source software zoals Delft3D en XBeach kunnen we de effecten op verschillende schalen modelleren; van lokaal tot regionaal, op korte en lange termijn.

Golfbrekers, havendammen en kribben duurzaam en kosteneffectief aanleggen

De infrastructuur die gebouwd wordt aan kusten en rivieren moet veilig zijn en op zijn plek blijven. Vooral op deze plekken zijn ze kwetsbaar door erosie en overstromingen. Door onze kennis van golven en stromingen en met onze numerieke modellen en grootschalige onderzoeksfaciliteiten helpen we ingenieursbureaus, beheerders en ontwerpers met duurzame en kosteneffectieve inpassing van infrastructuur. Dat betekent vanaf het constructieve ontwerp tot de functie binnen het watersysteem en de interactie met bodem, sediment en ecologie.

We onderzoeken en geven advies over:

 • Stabiliteit en overslag van o.a. golfbrekers en havendammen
 • Golfbelasting en -effecten op golfbrekers, pieren, steigers, kribben, kades, dijken, geotubes, geocontainers, stormvloedkeringen, sluizen
 • Erosie en stabiliteit duinen en keienstranden
 • Ontgronding rondom constructies
 • Eco(systeem)engineering & bouwen met de natuur oplossingen
 • Gevolgen van onder andere klimaatverandering, zodat de infrastructuur toekomstbestendig aangepast wordt aan veranderende omstandigheden

Deze pagina delen.