Systeemkennis is cruciaal voor effectief sedimentbeheer

Systeemkennis is cruciaal om te begrijpen wat de oorzaken zijn van sedimentatie. En om effectieve maatregelen te bedenken voor het beperken van de kosten en de milieueffecten van baggeronderhoud in havens en vaarwegen. Zo bleek voor de haven van Salaverry in Peru de aangroei van de aangrenzende kustlijn bijvoorbeeld essentieel om de plotselinge toename in havensedimentatie en bijkomende kosten te kunnen verklaren.

Onze experts hebben decennialang kennis en ervaring opgebouwd in effectief sedimentbeheer in binnen- en buitenland. We combineren onze expertise in hydrodynamica, morfologie, ecologie en geotechniek. Daarbij maken we gebruik van geavanceerde numerieke software, zoals Deflt3D-FM en Computational Fluid Dynamics (CFD), aardobservatietechnieken, zoals de Shoreline Monitor, evenals tools voor meer eenvoudige quick-scans. Hiermee kunnen we zowel grootschalige als kleinschalige dynamiek in sedimenttransport simuleren.

Naast hoge kosten, kunnen baggeractiviteiten negatieve gevolgen hebben voor het milieu door emissies, baggerpluimen en verontreinigd slib. In kennisnetwerken en werkgroepen van PIANC, CEDA en OSPAR werken we samen aan richtlijnen en tools om hier veilig en verantwoord mee om te gaan.

Innovatieve en duurzame oplossingen

Gebruikmakend van onze in eigen huis ontwikkelde software en unieke experimentele laboratoriumfaciliteiten, zoeken we samen met onze opdrachtgevers en partners innovatieve en duurzame oplossingen. Denk aan vernieuwende baggertechnieken als Water Injection Dredging (WID) en slibvangen en varen door slib. Dat helpt om de kosten en emissies van het baggeronderhoud te beperken. Dit doen we onder andere samen met Port of Rotterdam en Rijkswaterstaat in het PRISMA programma.

Ook kijken we naar “natuurlijke oplossingen”, ofwel Nature-based Solutions, waarbij we de krachten van de natuur gebruiken voor effectief sedimentbeheer. Bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van de getijstroom bij het storten van gebaggerd materiaal of bio-engineering door wormen.
Daarnaast werken we samen met onze partners aan concepten voor hergebruik van gebaggerd sediment. Deze concepten testen we uitvoerig in onze laboratoria en in het veld. Zo kan gebaggerd sediment nuttig hergebruikt worden als klei of bakstenen voor de versterking van dijken of bestrating van kades.

We willen onze opdrachtgevers helpen om de natuurlijke sedimentdynamiek en de gevolgen daarvan voor het baggeronderhoud te begrijpen. Daarmee kunnen we hen adviseren over effectieve maatregelen om kosten en milieueffecten te beperken.

Freek Scheel

Deze pagina delen.