Systeeminzicht als sleutel voor toekomstbestendige haven en vaarwegen

We hebben diepgaande systeemkennis van hydrodynamica, morfologie, geotechniek en ecologie. Door die kennis te combineren, kunnen we onze opdrachtgevers voorzien van advies op maat om havens, vaarwegen en de ondersteunende infrastructuur efficiënter, duurzamer en weerbaarder te maken. Voorbeelden hiervan zijn studies naar havensedimentatie en baggerstrategieën voor de Port of Rotterdam, om de haven toegankelijk te houden tegen acceptabele kosten. Of studies naar nautische veiligheid. Daarbij kijken we naar aanpassingen van havenlay-outs of naar nieuwe afmeertechnieken voor veilige en efficiënte havenoperaties, zoals ShoreTension.

Systeeminzicht is dé sleutel voor een advies op maat. Met onze kennis beoordelen we de haalbaarheid van nieuwe havenontwikkelingen. We helpen onze opdrachtgevers eveneens bestaande infrastructuur voor havens en vaarwegen operationeel te houden, óók bij klimaatverandering.

Geavanceerde software en unieke laboratoriumfaciliteiten

Om de kennisontwikkeling voor havens en vaarwegen te bevorderen, gebruiken we onze software zoals Delft3D, SWAN en CFD. Die ontwikkelen we in eigen huis zodat we nieuwe kennis snel kunnen ontsluiten en gebruiken in projecten. Daarnaast beschikken we over unieke experimentele laboratoriumfaciliteiten. We hebben golfstroombassins om havenlay-outs, golfdoordringing en golfbrekers te testen. Maar ook een water-grondgoot voor het testen van nieuwe baggertechnieken en een fysisch-chemisch lab om de eigenschappen van sediment te bepalen. Deze gebruiken we in zowel advies- als kennisontwikkelingsprojecten om de vragen van havenautoriteiten, vaarwegbeheerders en de private sector te beantwoorden.

Samenwerken aan innovaties en richtlijnen

We werken nauw samen met onze opdrachtgevers en kennispartners om nieuwe kennis, innovaties en richtlijnen te ontwikkelen. In kenniscoalities brengen we de vragen uit de praktijk samen met onze expertise, software en faciliteiten. Zo creëren we voor onze partners toegepaste kennis met meerwaarde.

Een voorbeeld van zo’n kenniscoalitie is SmartPort. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam, het bedrijfsleven in de haven en kennisinstellingen, maken we innovaties om de haven slimmer te maken en voor te bereiden op de toekomst. Zo werken we met binnenvaartondernemers aan een “Digital Twin” voor binnenvaartlogistiek bij extreme waterstanden op de Rijn. De ontwikkelde kennis delen we in open source software, papers, richtlijnen en trainingen. Voorbeelden hiervan zijn richtlijnen voor de beoordeling van kademuren en bodembescherming voor levensduurverlenging en besparing van kosten en materialen.

Wij helpen overheden, consultants, aannemers en investeerders met kostenefficiënt, duurzaam en toekomstbestendig beheer en gebruik van havens en vaarwegen. Dit doen we onder andere door technische richtlijnen te actualiseren en kosten, materialen en emissies te reduceren.

Wiebe de Boer

Wat we bieden:

  • (statistische) Informatie over hydrodynamische condities (golven, stromingen, waterstanden) in en rond havens voor veilige en efficiënte havenontwerpen en -operaties, inclusief operationele voorspellingen, normale en extreme condities en klimaatprojecties;
  • Analyseren en voorspellen van sedimentatie in havens (incl. toegangsgeulen) en vaarwegen en advies over baggerstrategieën en nuttig hergebruik van sediment;
  • Evalueren van havenontwerpen in termen van lay-out, golfbrekers, kademuren en sluizen, alsmede de gevolgen voor waterkwaliteit, ecologie en de aangrenzende kust;
  • Analyses van klimaateffecten en adaptatiemaatregelen voor havens en waterwegen;
  • Beoordelingen van waterstanden en bodemmorfologie van vaarwegen voor veilig en betrouwbaar binnenvaarttransport;
  • Adviseren over renovatie en vernieuwing van hydraulische infrastructuur (“natte kunstwerken”) en de gevolgen daarvan voor de bijbehorende water- en transportnetwerken;
  • Analyses van de interacties tussen hydro-meteo condities, schepen en infrastructuur, bijvoorbeeld met betrekking tot ontgronding en bodembescherming bij kademuren.

Projecten

Deze pagina delen.