Veilige, economisch sterke en aantrekkelijke kust

Het Nederlandse kustbeleid streeft naar een structureel veilige, economisch sterke en aantrekkelijke kust. Om Nederland niet kleiner te laten worden en tevens een stabiele basis te bieden voor de waterveiligheid van de Zuidwestelijke Delta, de Hollandse kust en het Waddengebied worden zandsuppleties toegepast. Verder wordt er gestreefd naar een structureel evenwicht in het Kustfundament, waarbij het volume voor zandsuppleties periodiek wordt aangepast aan de actuele zeespiegelstijging en aan verliesposten van zand onder andere naar de Waddenzee.

Onderzoeksvragen

Hoewel er al veel kennis is over het kustsysteem, is dit nog niet voldoende om te bepalen hoe het structureel evenwicht het best bereikt kan worden. Er zijn nog veel vragen over sedimentstromen naar en uit het kustfundament. Deltares richt zich op de volgende vragen:

  • Is er een andere zeewaartse begrenzing mogelijk voor het kustfundament?
  • Wat is het benodigde suppletievolume om het kustfundament te laten meegroeien met de zeespiegelstijging?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor schaalvergroting van suppleties langs de Waddenkust, en welke meerwaarde kan dit bieden ten opzichte van de huidige reguliere suppleties?
  • Wat is de sediment uitwisseling door de zeegten?

Metingen, modellen en analyses

Door de combinatie van metingen, modellen en analyses krijgen we nieuwe kennis over de werking van het kustsysteem en kan kwalitatief en kwantitatief antwoord worden gegeven op de beleidsvragen. Daarnaast ondersteunen we Rijkswaterstaat bij het opzetten en uitvoeren van een grootschalige meetcampagne en ontwikkeld een datamanagementsysteem waarin de data op een toegankelijke manier wordt beheerd.

Naar een integraal kustbeleid

Om te komen tot een integraal kustbeleid, zijn er meer kennisvragen over de kust die van belang zijn. Het gaat namelijk niet alleen over hoeveel zand nodig is, maar ook over hoe dat zand over de kustzone moet worden verdeeld (waar, wanneer, hoe). Andere onderzoeksprogramma’s waarmee wordt afgestemd en samengewerkt zijn onder andere het lange termijn kennisprogramma ‘Beheer en Onderhoud Kust’ , het NWO onderzoek SEAWAD, Monitoring- en kennisprogramma Zandmotor en de Zeespiegelmonitor.

Meer informatie over het project

Deze pagina delen.