De verwachting is dat de verwarming van 700.000 woningen in 2030 uit duurzame collectieve verwarmingssystemen komt. Het water- en ondergrondsysteem kan hierin een grote rol spelen. Het is de ambitie van Deltares om de kennis te leveren zodat in 2030 25% van de duurzame verwarmingssystemen uit water komt en 50% via hoge temperatuur opslag of geothermie uit de ondergrond.

Daarnaast willen we dat 50% van deze systemen slim ontworpen, gebouwd en geregeld wordt. Water en de ondergrond spelen een belangrijke rol als warmtebron, zoals in aquathermische en geothermische systemen en als opslag- en transportmedium, zoals in aquiferthermische energie en hogetemperatuuropslag.

Het gebruik van water en de ondergrond voor de warmtetransitie heeft ecologische en ruimtelijke effecten op het systeem van water en ondergrond, waarvan de negatieve effecten tot een minimum moeten worden beperkt. De uitdaging zal zijn om duurzaam gebruik te waarborgen en ervoor te zorgen dat ruimtelijke inpassing in het stedelijk gebied haalbaar is. Dit vraagt om bouwmethoden die leiden tot minder hinder en minder maatschappelijke kosten.

Deltares zal kennis en expertise leveren om duurzame collectieve verwarmingssystemen uit water en ondergrondse energie op veerkrachtige lijnen te ontwerpen en te beheren, eerst in Nederland en in toenemende mate in de rest van Europa. We ontwikkelen oplossingen voor het duurzaam gebruik van water en ondergrond als bron en voor de opslag van warmte en koude. We zullen een leidende kennispositie innemen in opschaling, verduurzaming van bronnen en opslag en kostenreductie.

Deze pagina delen.