De studiegroep Grondwater van het Ministerie van I&W zal dan ook meteen met de eerste resultaten van dit onderzoek aan de slag gaan. Op dit moment worden in Nederland belangrijke beslissingen voorbereid als het gaat om locatiekeuzes voor natuur, landbouw, woningbouw, warmteopslag en -winning, waterwinning en aanvulling van watervoorraden. Voor al deze plannen is grondwater een belangrijke basis en dus is het goed om inzicht te hebben in de mogelijke gevolgen van al deze grootschalige transities op het grondwater. Aan de andere kant biedt voldoende kennis van het grondwater juist kansen deze transities goed te laten verlopen. Mogelijkheden om beleidsdoelen te combineren worden hiermee bijvoorbeeld zichtbaar.

Gebruiksfuncties zijn de invalshoek

Als eerste wordt een landelijke analyse, een landelijk beeld gemaakt. Die landelijke integrale analyse van het grondwater loopt via het verleden (grondwater-trends door de jaren heen), heden (aandachtspunten op dit moment) naar de toekomst (aandachtspunten / oplossingsrichtingen). Beschikbare data, kaarten, modellen en data-analyses worden verzameld en gecombineerd om de ontwikkeling van het grondwater te visualiseren en verhaallijnen uit te werken.

Belangrijk is dat de grondwaterkennis bekeken wordt vanuit de invalshoek van de gebruiksfuncties. Mede daarom worden de (tussen)resultaten regelmatig besproken met een klankbordgroep van beleidsmakers. Dat is ook de reden dat diverse experts ingezet worden in de loop van het project. Zo worden actuele thema’s ingebracht en wordt de afstemming met diverse lopende projecten en programma´s geborgd. Bijvoorbeeld met: Kartering Nationale Grondwater Reserves, Naar een herstelde waterbalans, Kennisimpuls waterkwaliteit en Deltaprogramma Zoetwater en de activiteiten van de Studiegroep Grondwater.


wateraanvoer map nederland

Energietransitie en grondwater module uitwerken

Na deze landelijke analyse, wordt in dezelfde opdracht een regionale ‘energietransitie en grondwater’ module uitgewerkt. Op basis van de uitkomsten van de landelijke analyse kunnen ook andere regionale modules verder worden uitgewerkt. Tijdens deze regionale modules worden vertegenwoordigers van regionale overheden en watergebruikers zoals drinkwater- en energiebedrijven, natuurverenigingen en agrariërs nauw betrokken.

Alle kennis gebundeld

Deltares heeft een brede kennis over het grondwatersysteem Nederland, grondwatermodellen, (grond)waterkwaliteit, verdroging/droogte, ‘energietransitie en grondwater’.

Overige Nederlandse kennisinstituten met complementaire expertise op het gebied van grondwater waarmee we samenwerken in dit project zijn:

  • WUR: landbouw en grondwater
  • TNO-GDN: grondwaterdata, energietransitie
  • RIVM: meetnetten grondwater, drinkwaterontwikkelingen
  • KWR: drinkwaterwinning en waterkwaliteit
  • PBL: ontwikkelingen leefomgeving

De kennisinstellingen hopen met deze integrale studie gezamenlijk een belangrijke bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig Nederland waarin we verantwoord met het grondwater omgaan.

Deze pagina delen.