Bouwen aan de kust

Het kosteneffectief en duurzaam inpassen van infrastructuur langs de kust ten behoeve van mens en natuur is complex. Hoe zorg je er voor dat je landaanwinning blijft liggen? Hoe creëer je een strand met optimalisatie van veiligheid, natuur en recreatie? Hoe minimaliseer je sedimentatieproblemen in havens of erosie van de kust? En hoe houd je daarbij rekening met trends als zeespiegelstijging, klimaatverandering en de groei van populatie en economie? Deltares brengt de gevolgen van bestaande en nieuwe infrastructuur in kaart zodat projectontwikkelaars, havenautoriteiten, overheden, adviseurs en aannemers betere keuzes kunnen maken voor ontwerp, aanleg en beheer en onderhoud ervan. Daarbij kijken we of we nieuwe kansen kunnen creëren voor natuur, economie en/ recreatie in het gebied.

coastal development 5 pictures in 1

Van integraal ontwerp tot betrouwbare voorspellingen van omgevingseffecten

Met onze expertise van hydrodynamica, golven, sedimenttransport en morfologie doorgronden wij het kustsysteem met al zijn facetten. Op basis van deze systeemkennis en de input van de opdrachtgever geven wij advies om de omgevingseffecten te minimaliseren, economische en technische levensduur te vergroten en zoeken we naar integrale oplossingen. Onze kennis is breed toepasbaar en spitst zich in het bijzonder toe op:

  • Sedimentproblemen in havens en vaargeulen; optimalisatie van baggeronderhoud, effecten op het milieu en ontgronding rondom golfbrekers (zie ook Havens en Waterwegen)
  • Stranden en landaanwinning: evaluatie en optimalisering voor kustbescherming, stabilisatie en onderhoudsstrategieën
  • Effectstudies van ingrepen aan de kust zoals invloed van de havenaanleg of- uitbreiding op de kustlijnontwikkeling en bevaarbaarheid of de verspreiding van afvalwater of baggerpluimen Maar ook recirculatiestudies bij waterinname en – lozing van koelwater en modellering van waterverversing om de waterkwaliteit te verbeteren

Risico’s in kaart

Modellen bevatten per definitie onzekerheden. Daarnaast kunnen de natuurlijke condities zeer variabel zijn. Met onzekerheidskwantificering helpen we deze risico’s in kaart te brengen. Zo kunnen onze klanten onderbouwde beslissingen nemen voor ontwerp, aanleg en onderhoud, bijvoorbeeld als het gaat om de return on investment op de lange termijn.

Slimme oplossingen voor ontwerp en onderhoud van kustinfrastructuur

We leveren expert reviews, desk studies, gedetailleerde modellering, on-the-job training en cursussen op maat om ontwerp en onderhoud van kustinfrastructuur te optimaliseren. We helpen onze opdrachtgevers met slimme oplossingen en het maken van geïnformeerde keuzes door het leveren van:

  • Betrouwbare voorspellingen van omgevingseffecten op het natuurlijke kustsysteem en vice versa
  • Rapid assessments (snelle inschattingen) aan het begin van de ontwerpfase om in een vroeg stadium het ontwerp te verbeteren, kansen te identificeren en beheerkosten en omgevingseffecten te minimaliseren
  • Slimme oplossingen waarin we meerdere gebruiksfuncties combineren om kosten te minimaliseren en ruimtegebruik optimaliseren. We kijken of er kansen liggen om meerdere maatschappelijke behoeften in te passen en het draagvlak van stakeholders te vergroten

Samenwerking met de opdrachtgever vinden we belangrijk in onze aanpak omdat we er van overtuigd zijn dat de ervaring en kennis van de opdrachtgever in combinatie met onze kennis van het systeem cruciaal is om tot een optimaal resultaat te komen.