Onderzoeksagenda

De missie van Deltares, ‘Enabling Delta Life’, is urgenter dan ooit, want deltagebieden staan wereldwijd steeds meer onder druk en de mensen die in de gebieden wonen voelen dat het gaat knellen. Niet alleen door bevolkings- en economische groei maar ook door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Gebeurtenissen zoals o.a. droogte, maar ook de wateroverlast door heftige regenval in Nederland in de afgelopen jaren en overstromingen die wereldwijd plaatsvinden benadrukken de urgentie nog eens. Ook in opgaven zoals de energietransitie en de vervangingsopgave voor de verouderde infrastructuur is de kennis van water- en ondergrondsystemen die Deltares kan leveren onontbeerlijk. In ons toegepast onderzoek leggen we verbindingen tussen onze kennis en inzichten in bodem, ondergrond en watersystemen en de veranderingen in onze Delta als gevolg van klimaatverandering, de energietransitie, het landgebruik voor wonen, landbouw, natuur én infrastructuur.

Maatschappelijke agenda’s missies als startpunt

De ambities om deze uitdagingen en vraagstukken op te lossen zijn in de afgelopen jaren al beschreven in diverse maatschappelijke agenda’s en missies, zowel in Nederland als daarbuiten. Deze agenda’s en missies brengen focus aan in de R&D-inspanningen van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Deltares heeft ze als startpunt genomen in de programmering en bij het formuleren van concrete moonshots waarop we onze activiteiten de aankomende jaren willen richten. De moonshots geven een duidelijke focus waarop Deltares een leidende rol wil spelen in het aandragen van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen, die we alleen in samenwerking met opdrachtgevers, kennisinstellingen en marktpartijen kunnen waarmaken. De kennis die nodig is om deze ambities waar te maken wordt ontwikkeld in missiegedreven programma’s.

Bekijk het activiteitenplan missiegedreven onderzoek 2023 (alleen Engelstalig beschikbaar) waarin op hoofdlijnen het Strategisch Onderzoek  van Deltares wordt geschetst.

Cover Deltares activiteitenplan missiegedreven onderzoek 2023