In het werkgebied van Wetterskip Fryslân liggen veel dijken met voorland: de kwelders. Een kwelder is een buitendijkse strook land die direct grenst aan de zee. Kwelders begroeid met zeekweek, een blauwgrijze grassoort, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de waterkerende functie van de dijk. In de Deltagoot wordt met extreme golven een superstorm nagebootst, waarbij het golfdempende effect van de kweldervegetatie wordt gemeten.

De onderzoekers verwachten dat naast de hoogte van de kwelder ook de begroeiing bijdraagt aan de vermindering van de golfbelasting op de dijk. Naast de dempende werking houdt kweldergras bij hoogwater ook slib vast en groeit zo mee met de zeespiegelstijging. De golven die de dijken bereiken zijn door het gras naar verwachting minder krachtig.

Uitsteken kweldervegetatie Friesland
Nauwkeurig worden de afmetingen van de uitgestoken blokken kweldervegetatie genoteerd.

Doel onderzoek

Als uit het onderzoek blijkt dat het kweldergras een dempende werking heeft op de golven, kunnen dijkontwerpen aangepast worden naar een duurzamere variant die mogelijk minder ruimte inneemt. Wetterskip Fryslân en andere waterschappen kunnen de resultaten gebruiken voor dijkontwerpen en dijkversterkingen langs kwelders.

Grond uitsteken

Het uitsteken van grond vindt plaats in de kwelders bij Peazens-Moddergat van 4 tot en met 29 september, met een mogelijke uitloop naar oktober. Er wordt in totaal circa 270 vierkante meter grond uitgestoken. Dit komt neer op 68 bakken grond van elk 2 bij 2 meter en 40 tot 70 centimeter dik. Vrachtwagens brengen de bakken op werkdagen (1 tot 2 vrachttransporten per dag) naar de Deltagoot. Daar vinden de golftesten eind dit jaar plaats.

Kweldervegetatie uitsteken Friesland Wetterskip Deltares
Om de blokken grond met zeekweek uit te steken, werkte Deltares samen met Wetterskip Fryslân, natuurorganisatie It Fryske Gea, universiteiten Delft en Twente en aannemer Jac. Den Olde.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Rijkswaterstaat en de waterschappen staan voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Ruim 1.500 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen moeten tot 2050 worden aangepakt. Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk en op dijkversterking. Het moet sneller, beter en efficiënter. Dit gebeurt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een dijkversterkingsprogramma waar Nederland 13,7 miljard euro voor uittrekt.

Dit innovatieonderzoek naar het effect van kweldergras wordt gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Deze pagina delen.