Energietransitie

De duurzame energietransitie is onlosmakelijk verbonden met water en ondergrond, of we nu windmolenparken in zee bouwen, warmte uit water onttrekken, stuwmeren inzetten of de ondergrond gebruiken als opslagplaats voor warmte.

Deltares ontwikkelt kennis en faciliteert systeem- en procesinnovaties voor het realiseren, versnellen en opschalen van de energietransitie. Dit doen wij vanuit onze kennis van water, ondergrond en infrastructuur. We kijken of systemen technisch veilig uitvoerbaar en economisch haalbaar zijn, en ook naar de maatschappelijke aanvaardbaarheid. We ontwikkelen deze kennis samen met onze strategische partners, en maken deze beschikbaar in vormen waarmee overheden afgewogen beslissingen kunnen nemen voor de energietransitie, met het oog op ruimtelijke inpassing en schaalniveaus en de lange termijn.

Ook aannemers, energiebedrijven en ingenieursbureaus werken met onze data en tools om elke fase te optimaliseren; van planvorming en ontwerp, aanleg en beheer tot aan verwijdering. Deltares adviseert over omgevingseffecten, het combineren van opgaven en functies in de beschikbare ruimte, en helpt technische en economische levensduur te vergroten. Onze ‘gereedschappen’ dragen bij aan veilige, betrouwbare, duurzame en kosten-efficiënte projecten en oplossingen zowel op land als op zee.

Warmtetransitie

In Nederland is meer dan de helft van het energieverbruik gerelateerd aan warmte. De warmtetransitie is een noodzakelijke stap om de warmtevoorziening in gebouwen  maar bijvoorbeeld ook de glastuinbouw te verduurzamen en de CO₂-uitstoot te verminderen. Met toegepast onderzoek ontwikkelen we samen met partners betrouwbare en betaalbare, collectieve koude – en warmtesystemen. Aquathermie speelt hierin een belangrijke rol.

Het combineren van functies is essentieel bij het vormgeven van de energietransitie.

Duurzame elektriciteit

Offshore windparken, drijvende zonneparken, waterkrachtcentrales en waterstof zijn allemaal vormen van grootschalige duurzame energieopwekking en -opslag. Onze kennis, experimentele faciliteiten, instrumenten en modellen richten zich op kostenefficiëntie, technische optimalisatie, voorspelbare productie en beperking van risico’s voor mens en milieu.

Impact op de ruimtelijke omgeving en meervoudig ruimtegebruik

Om de energietransitie vorm te geven in dichtbevolkte delta’s is het combineren van functies in een bepaald gebied essentieel. Deltares onderzoekt de (in)directe effecten van energieoplossingen op het water- en bodemsysteem, zoals zon op water, aquathermie, offshore windparken en het technisch en economisch combineren van bijvoorbeeld aquacultuur en windparken of stuwmeren met drijvende zonnepanelen. Bij de aanleg van collectieve warmtesystemen ligt het voor de hand om ook tegelijk maatregelen voor klimaatadaptatie te nemen en de kwaliteit van de leefomgeving te versterken. Deze kennis is nodig bij afwegingen en vergunningverlening bij grootschalige toepassing van duurzame energieoplossingen.

Met onze kennis van systemen en processen in water- en ondergrondmodellen helpt Deltares om duurzame afwegingen te maken en om energiesystemen te optimaliseren en flexibeler en robuuster te maken.