Van perceel naar zee

In het programma ‘Van perceel naar zee’ draait het om een beter begrip van het functioneren van aquatische ecosystemen. Dit programma bestrijkt het volledige spectrum van grondwater, via klein oppervlaktewater tot de zee. Deltares heeft vier onderzoeklijnen gekozen:

  1. Het beschrijven en voorspellen van aquatische systemen met een grote flexibiliteit in ruimte en tijd;
  2. Het kwantificeren van processen (afbraak, redoxchemie, erosie, etc. ) die zich afspelen op grensvlakken (bijv. grondwater/oppervlaktewater, zoet/zout);
  3. Cumulatieve ecologische en humane effecten van meervoudige stress op het aquatische ecosysteem;
  4. Nieuwe ecologische verschijnselen die het functioneren van het ecosysteem beïnvloeden, bijv. overmatige waterplantengroei of invloed van exoten, zoals Quagga-mosselen of kwallen.

perceel naar zee programma

Beter beoordelen van de waterkwaliteit en ecologie

Dit programma draagt bij aan het beter beoordelen van de waterkwaliteit en ecologie, zodat beter onderbouwd kan worden besloten of de status voldoende is of dat verbetermaatregelen nodig zijn. Ook het voorspellen van de effecten van maatregelen vraagt kennis en begrip van het systeem waarin de maatregel wordt uitgevoerd.

Draagkracht systeem belangrijk

Naast het beoordelen van de huidige status, is het ook belangrijk dat de draagkracht van het systeem betrouwbaar vastgesteld kan worden. Dat geeft inzicht in hoeverre de belasting van nieuwe (menselijke) activiteiten het systeem aantast. Daarbij dient steeds de mix van verschillende belastingen gezamenlijk te worden beoordeeld.