Zon op water: impact op waterkwaliteit en biodiversiteit

Zonnepanelen op water zien we steeds vaker in het waterrijke Nederland als een manier voor duurzame energieopwekking. Op verschillende plekken in Nederland worden al zonneparken op water gebouwd. Echter, de effecten op de waterkwaliteit en de biodiversiteit van deze ‘zon op water’ installaties zijn nog grotendeels onbekend. Ook de gevolgen voor de ecosysteemdiensten en onze leefomgeving zijn onbekend.

In het TKI Deltatechnologie project Zon op water: impact op waterkwaliteit en biodiversiteit (ZWIMP) onderzoekt Deltares met andere consortium-partners de directe en indirecte effecten van zonneparken op water. De onderzoekers kijken naar de effecten op de waterkwaliteit, ecologisch functioneren en naar de effecten op vogels en vleermuizen. Deze kennis is nodig om de inrichting en het beheer van zonneparken te optimaliseren en goede afwegingen te maken bij vergunningverlening. De noodzakelijke nieuwe kennis wordt verkregen door uitgebreide metingen van biodiversiteit en waterkwaliteit bij bestaande zonneparken, aangevuld met modellering en kennis over het functioneren van specifieke systemen. Om de informatie toegankelijk te maken worden de monitoringsdata van het project opgeslagen in een openbaar toegankelijke kennisbank, indien mogelijk gekoppeld aan bestaande data-infrastructuur. In dit project worden tevens de randvoorwaarden  onderzocht voor het ontwerp van zonneparken op water met minimale of positieve impact op het functioneren van het watersysteem en de omgeving.

Drijvend zonnepark in Sellingen. Copyright GroenLeven

Drijvend zonnepark in Sellingen. Copyright GroenLeven

Consortium partners: Deltares (penvoerder), NIOO-KNAW, GroenLeven, Witteveen+Bos, Evides, Indymo, Adamant Solar, Rijkswaterstaat, STOWA, Sovon Vogelonderzoek en Hanzehogeschool Groningen