Bodemdaling

Schade door bodemdaling neemt nog steeds elk jaar toe. Bodemdaling is een probleem waarvan veel landen zich nog nauwelijks bewust van zijn. Kuststeden en veengebieden voelen steeds meer de gevolgen van bodemdaling. De schade van overstromingen stijgt en de kans op slachtoffers neemt toe. Daarnaast veroorzaakt bodemdaling aanzienlijke economische verliezen zoals structurele schade en hoge onderhoudskosten voor wegen, spoorwegen, dijken, waterleidingen, en gebouwen.

De totale schade bedraagt wereldwijd vele miljarden dollars per jaar. In de toekomst wordt dit alleen maar meer door de groei van de bevolking en stijging van economische activiteiten in Deltagebieden. Goede data en een stevige wetenschappelijke basis is nodig. Deltares werkt mee aan deze wetenschappelijke basis wereldwijd en maakt het toepasbaar door voorspellings- en rekenmodellen waarmee we de gevolgen van bodemdaling in beeld kunnen brengen.

sinking cities

Bodemdaling in de megasteden

Grondwaterwinning door verstedelijking en bevolkingsgroei is de belangrijkste oorzaak van ernstige bodemdaling in mega cities, zoals Jakarta , Ho Chi Minh Stad, Bangkok en tal van andere kuststeden. Daarnaast worden kuststeden vaak geconfronteerd met grotere natuurlijke bodemdaling, omdat ze zijn gebouwd op ‘ slappe grond’, zoals klei en veen. Deltares beschikt over de kennis en kunde om overheden inzichten te geven in de gevolgen van bodemdaling. Door het in kaart brengen van de ondergrond en monitoring en toepassing van onze rekenmodellen brengen we de ruimte voor beleidskeuzes in beeld en worden alternatieven afgewogen. Daarnaast ontwikkelt Deltares  innovatieve technieken om zettingen in slappe grond te beperken. Een voorbeeld hiervan is nieuwe ontwerpregels voor paalmatrassen.

Kwetsbare veengebieden

In steeds meer veengebieden wordt gewoond en gewerkt. Dit leidt tot bodemdaling, overstromingen en productie van broeikasgassen. De problemen ontstaan doordat het organisch materiaal inklinkt. Dit kan komen door het kunstmatig laag houden van het grondwaterpeil  voor landbouwgrond, maar ook druk van bijvoorbeeld zware auto’s, maar ook. Denk bijvoorbeeld aan de drainage van palmolie en papierpulp plantages in Zuid-Oost Azië. Het veen gaat dan oxideren en krimpen. Verzakte gebieden worden op een gegeven moment onbruikbaar. Een belangrijke maatregel om de daling te stoppen is de grondwaterstand verhogen, maar economische en politieke belangen zijn vaak groot en oplossingen daarom niet eenvoudig.  Goede data en een stevige wetenschappelijke basis is nodig. Deltares werkt mee aan deze wetenschappelijk basis wereldwijd en maakt het toepasbaar door  voorspellings- en rekenmodellen waarmee we de gevolgen van bodemdaling in beeld kunnen brengen.

Overheden niet bewust van bodemdalingsprobleem

Overheden en inwoners zijn vaak niet bewust dat bodemdaling een urgent probleem is. Een andere manier van denken en een integrale aanpak is nodig om bodemdaling te stoppen. Het bouwen van een waterkering na een overstroming is bij bodemdaling niet voldoende ,omdat de werkelijke oorzaak van het probleem niet wordt aangepakt. Bodemdaling moet ook, naast waterveiligheid, worden meegenomen in de planvorming voor de middellange en lange termijn. Veel overheden richten zich in de toekomstscenario’s alleen op de gevolgen van zeespiegelstijging, maar bodemdaling is een veel urgenter probleem. De zee stijgt 3 tot 10 mm per jaar, de bodem kan tot 100 mm per jaar dalen.