Schoon water van levensbelang

Zonder schoon water kan het leven op aarde zoals we dat nu kennen niet bestaan. Schoon water is nodig voor drinkwater en voedselproductie, maar ook voor industrie, recreatie en biodiversiteit. De kennis die wij hebben over watersystemen is daarom onlosmakelijk verbonden met de gezondheid van mensen en dieren.

Metropool zorgt voor complex waterbeheer

In 2050 is de wereldbevolking gestegen tot tussen de 9,4 en 10,2 miljard mensen, van wie twee derde in de stad woont. Met de huidige effecten van klimaatverandering dreigt een ernstig tekort aan schoon water in grote steden. In metropolen als Dhaka  in Bangladesh zijn de effecten al te zien. In deze alsmaar groeiende stad met bijna 19 miljoen inwoners zorgt de bevolkingsdruk en industrie voor een dusdanige verslechtering van de waterkwaliteit in rivieren dat tekorten dreigen, met name aan schoon drinkwater. Grondwater in Bangladesh is ook voor een groot deel verontreinigd door natuurlijk arsenicum, een kankerverwekkende stof. Deltares heeft in Dhaka maar ook in diverse andere landen ervaring opgedaan met het gezamenlijk opstellen van plannen voor adaptief waterkwaliteitsbeheer. Ook in Nederland werken wij samen met de overheid en andere kennisinstellingen aan een plan voor de waterkwaliteit in onze delta.

Overheden en bedrijven willen inzicht in effecten

Een toenemende bevolking voorzien van voedsel, kleding en vervoer vraagt om hogere productie. Zonder aanpassing van de huidige productieprocessen wordt er meer water gebruikt en raakt dit vervuild. Met als gevolg plastics, geloosd afvalwater of afspoeling van meststoffen. Bekende en nieuwe chemische stoffen komen in ons water terecht. Bedrijven en overheden willen weten wat de effecten zijn en hier over communiceren. Inzicht in verspreiding van stoffen en uitzicht op mogelijke (circulaire) oplossingen is wat zij nodig hebben. Met Kimberly Clark hebben we gewerkt aan een waterdashboard (WaterLoupe) om laagdrempelig waterrisico’s rondom de productie in kaart te brengen. In Nederland werken we mee aan de Emissieregistratie die wordt gebruikt ter onderbouwing van het milieubeleid en normen. We doen mee in onderzoek naar (micro)plastics door kennis over meettechnologie en biochemie te combineren met modellen die verspreiding door rivieren en zeeën inzichtelijk maken.

simulatie waterkwaliteit software Westerschelde

Oppervlaktewater en ziekteverwekkers zijn dichterbij

Om water te bergen na hevige regenbuien maken we bij de inrichting van steden steeds meer ruimte voor water. Oppervlaktewater zorgt ook voor afkoeling door verdamping. Gevolg is dat mensen en dieren steeds dichter bij het water komen te wonen ziekteverwekkers en verspreiders van ziekten een vruchtbare voedingsbodem vinden. Daarbij neemt de door mensen gebruikte en uitgescheiden antibiotica toe, en dat leidt tot grotere verspreiding van antibiotica-resistentie.

Door samen te werken aan nieuwe meettechnieken, monitoringsstrategieën en waterkwaliteitsmodellen geven we waterbeheerders beter zicht op de waterkwaliteit en de kansen voor verbetering. Steeds vaker betrekken we bewoners hierbij. Uit onze ervaringen in Amsterdam leren we dat bewoners door zelf te gaan meten meer kennis krijgen over waterkwaliteit en het effect ervan op de gezondheid. In Iowa, USA meten vrijwilligers met onze nitraat app  het nitraat in sloten. Dat doen ze om te zien in hoeverre die individuele sloten de vervuiling van drinkwaterwinningen veroorzaken. Met regionale waterbeheerders werken we aan een algenradar om te waarschuwen voor bijvoorbeeld de schadelijke blauwalg.