Schone bodem en water voor een gezonde leefomgeving

De bodem en het water in Nederland, en wereldwijd, raken steeds meer vervuild door de toegenomen productie door bevolkingstoename en stijgende welvaart. Denk aan medicijnresten, hormonen en microplastics die zich in ons grondwater verspreiden.. Ook in het oppervlaktewater en bodem en sediment ontdekken we steeds weer nieuwe zogeheten opkomende stoffen. Dit is niet voor niets een van de prioriteiten in de Nederlandse Delta-aanpak waterkwaliteit en is ook in Europa een zorg. Het is belangrijk om onze omgeving duurzaam te gebruiken want herstel kost veel tijd en geld. We ontwikkelen daarom in samenwerking met andere kennisinstellingen kennis over de mogelijke schade, bronnen en routes van deze stoffen. Om schade te voorkomen of efficiënte en effectieve oplossingen te zoeken.

Dit is niet voor niets een van de prioriteiten in de Nederlandse Delta-aanpak waterkwaliteit en is ook in Europa een zorg. Het is belangrijk om onze omgeving duurzaam te gebruiken want herstel kost veel tijd en geld. We ontwikkelen daarom in samenwerking met andere kennisinstellingen kennis over de mogelijke schade, bronnen en routes van deze stoffen. Om schade te voorkomen of efficiënte en effectieve oplossingen te zoeken.

Voor 2030 moeten wereldwijd de grootste bedreigingen voor het bodem- en watersysteem aangepakt zijn. Dat staat in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Doelen waar ook Nederland zich aan heeft gecommitteerd. De kennis die wij hebben over het bodem-sediment-en watersysteem dat je in iedere delta vindt,  is onlosmakelijk aan deze doelstelling verbonden. Een gezonde bodem en schoon water zijn nodig voor duurzame drinkwater en voedselproductie, voor mens en dier. De Wereldbank stelt in 2019 dan ook dat zonder goede waterkwaliteit economische en sociale groei niet langer mogelijk is.

Toepasbare kennis voor de hele maatschappij

Als kennisinstituut werken we samen met bijvoorbeeld het RIVM, universiteiten en bedrijven, maar ook met direct betrokkenen zoals bewoners. In Europees verband werken we samen met de Nederlandse overheid aan oplossingen voor gezonde water-en bodemsystemen bijvoorbeeld door het verlies van biodiversiteit en verontreiniging tegen te gaan. We richten ons in alle activiteiten vooral op kennis toepasbaar maken. Bijvoorbeeld in het project MOMENTUM als het gaat om microplastics en schadelijke biofilm, in de kennisimpuls waterkwaliteit als het gaat om grondwater of duurzaam beheer van brakke wateren. Maar we helpen ook mee aan de onderbouwing van het milieubeleid en normen via de Emissieregistratie.

In 2050 woont tweederde van wereldbevolking in steden. Om de leefomgeving daar veilig en gezond te houden ontwikkelen we meettechnieken ,  monitoringsstrategieën en modellen. Beheerders en gebruikers krijgen zo beter zicht op de water- en bodemkwaliteit en daarmee kansen voor verbetering. Steeds vaker betrekken we direct betrokken burgers hierbij door hen zelf te laten meten met daarvoor ontwikkelde technieken en methodes. Met regionale waterbeheerders in binnen- en buitenland werken we aan een algenradar om te waarschuwen voor bijvoorbeeld de schadelijke blauwalg. Onze microbiologen onderzoeken natuurlijke oplossingen zoals bacteriën voor het bestrijden van vervuiling van de bodem of sediment, of het drogen van schone baggerspecie met als ultiem doel hergebruik.

Almere meet water

Almere meet water, links onderzoeker Bas van der Zaan

Internationale vragen verrijken de kennis

Internationaal verrijken en delen we onze kennis over water en bodem. We werken samen met internationale universiteiten en financiers van projecten zoals de Wereldbank of het ministerie van Buitenlandse Zaken en onze ambassades. We worden betrokken bij de waterkwaliteitsvragen in Dhaka, Bangladesh. En in Denemarken meten boeren nitraat met onze nitraat-app. We adviseren over het verbeteren van de waterkwaliteit van bijvoorbeeld Lake Toba op Sumatra. Bedrijven in het buitenland werken graag met ons samen om hun productie te verduurzamen. Bijvoorbeeld in Nieuw Zeeland  waar we samen met Dairy NZ een praktisch instrument hebben ontwikkeld zodat maatregelen ter beperking van landbouwemissies effectief  zijn.

Leven in de delta en ziekteverwekkers

Ook houden we vinger aan de pols als het gaat om waterkwaliteit en ziekteverwekkers. Samen met KWR bijvoorbeeld verkennen we of het coronavirus zich verspreidt via afvalwater in Peru en in Nederland of waterkwaliteit van invloed is op ziekteverwekkers zoals muggen.