Een integrale oplossing lost meerdere knelpunten op

Steden zien zich in toenemende mate gesteld voor problemen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, mobiliteit, energievoorziening, watervoorziening en gezondheid. Omdat die problemen aan elkaar zijn gerelateerd, elkaar beïnvloeden en versterken, is er behoefte aan integrale oplossingen. Dat vraagt om stedenbouwkundige ontwerpen, ordeningsprincipes en technieken die meerdere knelpunten tegelijk oplossen en de stad bestand maken tegen de toenemende druk.

Om knelpunten te doorgronden en oplossingen in te passen, is interdisciplinaire kennis en kunde noodzakelijk. Kennis van het water- en bodemsysteem, sociaal-economische aspecten, infrastructuur, governance maar ook geschikte oplossingen. Deltares beschikt over die kennis en biedt integrale oplossingen. De waarde daarvan uit zich in:

  • Meer zekerheid en handelingsperspectief
  • Minder kwetsbaarheid, meer veiligheid en veerkracht
  • Minder schade
  • Effectiever beheer en onderhoud
  • Zuiniger gebruik van hulpbronnen (energie, water, grondgebied, nutriënten)
  • Hergebruik van hulpbronnen
  • Duurzaam aanwenden nieuwe bronnen
  • Inzet van Nature Based solutions/ecosysteemdiensten
  • Verbeterde (gezond, veilig, prettig) leefomgeving

Wij richten ons in het bijzonder op

Wisselwerking tussen fysieke systeem en het functioneren van een stad

In onze projecten analyseren we de wisselwerking tussen het fysieke systeem en het functioneren van een stad. We gebruiken deze kennis om innovaties te ontwikkelen en toe te passen die bijdragen aan de kwaliteit van het stedenbouwkundig ontwerp, de ruimtelijke planvorming en de doelmatigheid van beheer en onderhoud.

Gerelateerde projecten

Deze pagina delen.