Resilient cities

Over 40 jaar woont circa 70% van de wereldbevolking in steden. Deze sterke verstedelijking heeft invloed op het milieu en verhoogt de druk op natuurlijke hulpbronnen. Vooral steden in delta’s zullen groeien en krijgen daarbovenop te maken met extra druk door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging. Steden wereldwijd staan daardoor voor de opgave in toenemende mate weerbaar, veerkrachtig (resilient) en duurzaam te worden. Stedelijke stakeholders, publiek en privaat, hebben behoefte aan inzicht in potentiele knelpunten, efficiënte oplossingen en handelingsstrategieën.

Copy of skyline

Een integrale oplossing lost meerdere knelpunten op

Steden zien zich in toenemende mate gesteld voor problemen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, mobiliteit, energievoorziening, watervoorziening en gezondheid. Omdat die problemen aan elkaar zijn gerelateerd, elkaar beïnvloeden en versterken, is er behoefte aan integrale oplossingen. Dat vraagt om stedenbouwkundige ontwerpen, ordeningsprincipes en technieken die meerdere knelpunten tegelijk oplossen en de stad bestand maken tegen de toenemende druk. Om knelpunten te doorgronden en oplossingen in te passen, is interdisciplinaire kennis en kunde noodzakelijk. Kennis van het water- en bodemsysteem, sociaal-economische aspecten, infrastructuur, governance maar ook geschikte oplossingen. Deltares beschikt over die kennis en biedt integrale oplossingen. De waarde daarvan uit zich in:

• Meer zekerheid en handelingsperspectief
• Minder kwetsbaarheid, meer veiligheid en veerkracht
• Minder schades
• Effectiever beheer en onderhoud
• Zuiniger gebruik van hulpbronnen (energie, water, grondgebied, nutriënten)
• Hergebruik van hulpbronnen
• Duurzaam aanwenden nieuwe bronnen
• Inzet van NBS/ecosysteemdiensten
• Verbeterde (gezond, veilig, prettig) leefomgeving

Wij richten ons in het bijzonder op

• Ontwikkeling en toepassing van modellen voor aan het water- en bodemsysteem gerelateerde functies, risico’s en kansen
• Ondersteuning van planning en stedenbouwkundig ontwerp (Water Sensitive Urban Design)
• Klimaatadaptatie
• Nature based solutions en ecosysteemdiensten
• Hulpbronefficiency (water, nutriënten, landoppervlak, bodemhoogte)
• Overstromingsveiligheid
• Bodemdaling
• Stedelijk (grond)water – en bodembeheer
• Water- en bodemenergie
• Gezondheid en het water- en bodemsysteem
• Preventie van overlast en schade (wateroverlast, zettingen, funderingen)
• Governance en transitiemanagement.

Wisselwerking tussen fysieke systeem en het functioneren van een stad

In onze projecten analyseren we de wisselwerking tussen het fysieke systeem en het functioneren van een stad. We gebruiken deze kennis om innovaties te ontwikkelen en toe te passen die bijdragen aan de kwaliteit van het stedenbouwkundig ontwerp, de ruimtelijke planvorming en de doelmatigheid van beheer en onderhoud.