Watergebruik en -verdeling in stroomgebieden

Grote stroomgebieden, zoals dat van de Nijl, de Mekong en de Rijn, kennen verschillende wateropgaven. Deltares helpt onder andere overheden en NGO’s om stroomgebiedsplannen te maken en integraal watermanagement vorm te geven en te onderbouwen. Bij het programma ‘Watergebruik en -verdeling in stroomgebieden’ staat het zorgen voor voldoende zoet water voor alle gebruikers en gebruiken in het stroomgebied voorop, voor nu en in de toekomst. Voor toepassingen als irrigatie, industrie, drinkwatervoorziening, elektriciteitsproductie en natuur neemt de vraag naar water vaak sterk toe en in veel gebieden is de (toekomstige) vraag groter dan de beschikbare hoeveelheid. Dit vraagt goed beheer en gedegen planning. Deltares ontwikkelt rekenmodellen en andere tools waarmee overheden en waterbeheerders de wensen van gebruikers kunnen afstemmen op het aanbod.

laagwater

Hydrologisch modelsysteem

Voorspellen hoe een stroomgebied zich gedraagt bij veranderingen is belangrijk om in te kunnen spelen op ontwikkelingen als klimaatverandering en bevolkingsgroei. Deltares ontwikkelt een algemeen modelsysteem dat voor alle stroomgebieden ingezet kan worden. Zo is te berekenen wat er gebeurt in een stroomgebied bij een bepaalde hoeveelheid neerslag. Ook analyseert het systeem hoe verschillende behoeften te combineren zijn, bijvoorbeeld door op basis van de weersverwachting de stroomvraag te voorspellen. Vervolgens is te berekenen hoe een waterkrachtcentrale zo efficiënt mogelijk genoeg energie kan opwekken. Waarbij er bijvoorbeeld wel voldoende waterdiepte blijft voor scheepvaart. Op termijn komen alle modules van dit rekenmodel via open source software beschikbaar.

Waterplannen voor compleet gebied

In samenwerking met overheden, NGO’s en de lokale bevolking schrijft Deltares waterplannen voor landen of grote stroomgebieden. Deze plannen geven aan hoe beheerders nu en in de toekomst het zoet water optimaal kunnen benutten. Rekening houdend met veranderende vraag en beschikbaarheid en met de te verwachten effecten op milieu en de sociaaleconomische omstandigheden. We maakten onder meer nationale waterplannen voor Egypte en Mongolië en stroomgebiedsplannen voor een aantal grote stroomgebieden in Indonesië.

Kennisoverdracht aan lokale partners

Het in kaart brengen van de mogelijkheden en uitdagingen in grote stroomgebieden gebeurt altijd in samenwerking met lokale partners. Deltares investeert in het maximaal betrekken van stakeholders en draagt alle kennis over aan lokale experts. Dit gebeurt zowel op locatie als met opleidingen in Nederland. Zo dragen we eraan bij dat onze lokale partners de waterplannen daadwerkelijk kunnen implementeren.