Future proof waterkeringen

Een stijgende zeespiegel en toenemende extreme weersomstandigheden maken betrouwbare waterkeringen belangrijk. Deltares draagt met onderzoek en  de kennisontwikkeling bij aan de veiligheid langs de Nederlandse kust en  rivieren. Daarnaast zijn wij actief bij internationale dijken projecten en kennisontwikkeling. Ook bij nationale en internationale crises, zoals in New Orleans, zijn wij betrokken geweest in bijvoorbeeld het onderzoek naar falen of de oplosstrategieën voor verbeteringen. Wij hebben kennis over elk type dijk, kade, dam en duin. In opdracht van overheden en bedrijven beoordelen wij bestaande waterkeringen op veiligheid en ontwikkelen we kennis voor nieuwe toetsmethoden of versterkingstechnieken. Met onze expertise adviseren we ook over het beheer en beleidsvraagstukken voor waterkeringen.

GS_DELTARES BEELDBANK 1 (44)

Focus op veiligheid van de waterkering

De projecten binnen het programma “Future Proof Waterkeringen” richten zich op de sterkte van waterkeringen om overstromingen te voorkomen. De Nederlandse wet geeft de maximaal toelaatbare overstromingskans aan voor de dijkringen, waarvoor onderbouwd moet worden hoe sterk de waterkeringen zijn. Dat is nodig omdat de polders veelal lager liggen dan het omliggende water. De uitkomst van de toetsing is belangrijk om vast te stellen welke dijken verbeterd moeten worden. Deltares richt de brede kennisontwikkeling op de gehele keten van normering, ontwerpen, toetsen, uitvoering, beheren en beleid. De ontwikkelde kennis wordt in de hele life-cycle optimaal benut.

Testen, valideren en samenwerken

Deltares ontwikkelt, in samenwerkingsverbanden, kennis en software die nationaal en internationaal gebruikt worden. We leveren de kennis voor het opstellen van de normen en leidraden en ontwikkelen innovatieve technieken en rekenmodellen. Die innovaties testen en valideren we in unieke modelfaciliteiten en veldlaboratoria, zoals de Deltagoot, de Geohal en de uitvoeringspraktijk. Daarbij werken we samen met overheden, waterkeringbeheerders, universiteiten, kennisinstituten en bedrijven in binnen- en buitenland.

Innovaties in de natuurlijke omgeving

We zijn betrokken en vaak leading in internationale netwerken op het gebied van dijken en zijn hierdoor wereldwijd aangesloten op de kennisontwikkeling en trends. Zo is er een groeiende vraag naar bescherming van deltagebieden middels dijken en de vraag naar een optimale en onderbouwde veiligheid van gebieden waar de bevolkingsomgang en economische waarde toeneemt. Ook werken we aan innovatieve oplossingen zoals eco-engineering en multifunctionele waterkeringen. Met eco-engineering zetten we de kracht en mogelijkheden van de natuur zelf in. Bij multifunctionele waterkeringen gaat het bovenal om het combineren van waterveiligheid met andere functies, zoals infrastructuur, ruimtelijke ordening, transportinfrastructuur, alternatieve vormen van energieopwekking en landbouw, natuurontwikkelingsaspecten en recreatie.