Zoetwaterschaarste

Wereldwijd is er onzekerheid over de vraag naar water en de beschikbaarheid ervan.

zoetwaterschaarsteDeltares ontwikkelt ‘state-of-the-art’ modellen voor specifieke gebieden op basis van recente data, maar beschikken ook over kennis om maatschappelijke kosten-batenanalyses te maken en keuzemogelijkheden in beeld te brengen voor de lange termijn. Deltares adviseert bijvoorbeeld energiebedrijven, overheden en landbouwers over hoe om te gaan met hun waterbehoefte, en de haalbaarheid daarvan. We leggen hen de meest optimale keuze(s) voor.

Overheden, industrie, landbouw, energieproducenten, verzekeraars en bedrijven hebben behoefte aan beter inzicht in de huidige en toekomstige zoetwatervoorraden, zowel in de grond als aan de oppervlakte.

De waterverdeling in en tussen landen zal een steeds groter vraagstuk worden, zeker daar waar water een schaars goed is of wordt. Overheden staan voor grote keuzes om het beschikbare water zo te verdelen dat industrie, landbouw en energiewinning niet onder druk komen te staan. Er zijn forse investeringen nodig en specialistische kennis om dit watervraagstuk het hoofd te bieden.