Zoetwaterschaarste

Wereldwijd is er onzekerheid over de vraag naar water en de beschikbaarheid ervan.

zoetwaterschaarsteHet klimaat verandert. Periodes van aanhoudende droogte en hitte komen in bepaalde delen van de wereld steeds vaker voor. Daar staat tegenover dat de vraag naar water door de groei van de wereldbevolking en -economie steeds verder toeneemt.

Overheden, industrie, landbouw, energieproducenten, verzekeraars en bedrijven hebben behoefte aan beter inzicht in de huidige en toekomstige zoetwatervoorraden, zowel in de grond als aan de oppervlakte.

Deltares heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van modellen om waterrisico’s vroegtijdig in kaart te kunnen brengen. Op lokaal, maar ook op mondiaal niveau. Daarbij maken we gebruik van de meeste recente informatie en data.

Ook beschikken we over kennis om maatschappelijke kosten-batenanalyses te maken en de consequenties van eventuele ingrepen in het systeem in beeld te brengen; voor zowel de korte als de lange termijn. Deltares adviseert bijvoorbeeld energiebedrijven, overheden en landbouwers over hoe om te gaan met hun waterbehoefte, en de haalbaarheid daarvan. We leggen hen de meest optimale keuze(s) voor.

Daarnaast wordt de waterverdeling in en tussen landen een steeds groter vraagstuk, zeker daar waar water een schaars goed is of wordt. Overheden staan voor grote keuzes om het beschikbare water zo te verdelen dat industrie, landbouw en energiewinning niet onder druk komen te staan. Forse investeringen en specialistische kennis zijn nodig om dit watervraagstuk het hoofd te bieden.