Projectoverzicht

Op deze pagina vind je een overzicht van actuele projecten die door Deltares worden uitgevoerd.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Toekomstbestendige infrastructuur
 • Watervoorraad
 • Energietransitie
 • Overstromingen
 • Bodemdaling
 • Droogte
 • Zeespiegelstijging

Filters

 • Latijns-Amerika en de Caraïben
 • Azië
 • Europa
 • Afrika
 • Verenigde Staten en Canada
147 projecten gevonden
 1. Regio Deal bodemdaling Groene Hart

  De aanpak van bodemdaling vraagt om samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven. Binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werken al deze partijen samen om bodemdaling de baas te worden o.a. door innovatieve experimenten en slim samen te werken.
  Bodemdaling
 2. Onderzoek dijkversterking Lekdijk

  Waterschap Rivierenland heeft van 2013-2018 de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer versterkt. Het waterschap heeft Deltares in april 2021 gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van de dijk en de ontwerpaspecten van de dijkversterking. De aanleiding voor het onderzoek is dat het waterschap op 14 april 2021…
 3. Saint-Louis, gevangen tussen twee bedreigingen

  Deltares werkt in het Senegalese Saint-Louis aan twee projecten om de bevolking tegen overstromingen van de Sénégal rivier en kusterosie aan zee te beschermen. “De problemen zijn groot, maar we hebben veel data verzameld om tot de beste oplossingen te komen”, zegt Pieter Koen Tonnon, senior adviseur bij Deltares.
 4. Klimaatadaptatie in de Praktijk (KLIMAP)

  De hoge zandgronden ondervinden steeds meer problemen en schade van het veranderende klimaat en het niet-duurzaam gebruik van het water-bodemsysteem . Veranderingen en maatregelen zijn nodig om de nadelige effecten voor landbouw en natuur op te vangen en de zandgronden klimaatadaptief en duurzaam in te richten.
  Watervoorraad
 5. Onderzoek kanaal Almelo-De Haandrik

  Tussen 2011 en 2016 heeft de provincie Overijssel het kanaal Almelo - De Haandrik toegankelijker gemaakt voor grotere schepen. Omwonenden hebben aangegeven dat er sinds de uitvoering van deze werkzaamheden schade aan hun woningen en percelen is opgetreden. Deltares heeft op verzoek van de provincie Overijssel onderzocht wat de relatie op…
 6. MOMENTUM uniek onderzoek naar mogelijke gezondheidsschade microplastics

  Door het gebruik van plastic materialen komen kleine plastic deeltjes, micro- en nanoplastics (MNPs), terecht in onze leefomgeving. De mogelijke effecten hiervan op onze gezondheid is niet goed onderzocht. In het MOMENTUM onderzoeken we vanuit verschillende invalshoeken de effecten op de humane gezondheid zodat de risico’s beter kunnen worden ingeschat.
  Gezondheid water, bodem
 7. 3D-model voor berekening van waterstanden, stromingen en temperaturen

  Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor waterstanden langs Noordzeekusten? Hoe gaat een windpark in zee de beweging van water en slib beïnvloeden, zowel ter plekke als op afstand? Alleen met gedegen systeemkennis kunnen dergelijke vragen worden beantwoord. Deltares presenteert een nieuw geavanceerd 3D-model voor de berekening van…
 8. Stillere installatiemethode voor offshore wind monopiles getest bij Deltares

  Start-up GBM Works testte een nieuwe stillere installatiemethode voor offshore windturbinefunderingen in het geotechnische laboratorium bij Deltares. De testen geven voldoende inzichten om de methode op te schalen naar een demonstratietest op de testlocatie de Maasvlakte.
  Energietransitie
 9. LAC: Capaciteitsopbouw en training

  Ons motto is 'durf te delen'. We brengen dit in de praktijk via onze open source en vrij beschikbare software en door nadruk te leggen op gezamenlijke ontwikkeling, capaciteitsopbouw en hands-on training.
 10. LAC: Het dichten van de implementatiekloof voor waterzekerheid strategieën: financieringskader voor waterzekerheid

  Om de huidige kloof tussen strategische adaptieve planning voor waterzekerheid en de verschillende fasen van investeringsplannin te dichten, hebben we het Financieringskader Waterzekerheid ontwikkeld (Financing Framework for Water Security).
 11. LAC: Risicomanagment rampen en klimaatverandering: voorbereiden op onzekerheid

  Latijns-Amerika en het Caribisch gebied worden blootgesteld aan meerdere gevaren, waaronder rivier- en kustoverstromingen, droogtes, aardbevingen en aardverschuivingen. De meeste daarvan zullen toenemen als gevolg van klimaatverandering. De World Bank Natural Disaster Hotspots studie (Dilley et al. 2005) geeft aan dat zeven van 's werelds top 15…
 12. LAC: Veerkrachtige infrastructuur en stedelijke watersystemen

  In Latijns-Amerika werken we samen met gemeenten, waterschappen en ministeries van Huisvesting en Milieu om de overstromingsrisico's van steden te verminderen. Door klimaatverandering en verstedelijking nemen de kust-, rivier- en wateroverlast risico's toe. Samen met de lokale en regionale overheden en belanghebbende analyseren we het…
 13. LAC: Riviertraining, rivierregulering en rivierbeheer

  In Latijns-Amerika werken we samen met lokale autoriteiten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen voor riviertraining, rivierregulering en rivierbeheer die de verschillende economische, ecologische en maatschappelijke eisen respecteren en in evenwicht brengen. We zoeken naar optimale combinaties van harde en zachte maatregelen en ontwikkelen…
 14. LAC: Operationeel waterbeheer en prognoses: zorgen voor robuuste en betrouwbare informatie voor besluitvormers en belanghebbenden

  Een overstromingsvoorspeller, reservoirbeheerder of operationeel manager in de watersector moet vaak verantwoorde, tijdkritische beslissingen nemen, waarbij het van cruciaal belang is om op de hoogte te zijn van recente waarnemingen en voorspellingen van watergerelateerde gebeurtenissen. Ze kunnen bijvoorbeeld besluiten om mensen te evacueren als…
 15. LAC: Geïntegreerd waterbeheer, op weg naar een waterzekere toekomst

  Net als in andere delen van de wereld zijn in Latijns-Amerika de economie, de gezondheid, de ecosystemen en de voedselproductie allemaal afhankelijk van deze ene kostbare hulpbron: voldoende water van goede kwaliteit, nu en in de toekomst. De COVID-pandemie heeft de behoefte aan een waterveilige omgeving nog urgenter gemaakt. Het klimaat,…