Gratis toegang tot de experimentele onderzoeksfaciliteiten van Deltares voor MKB en start-ups

Door de stijgende zeespiegel, toenemende bevolking en behoefte aan duurzame energievoorzieningen neemt de druk op het deltaleven wereldwijd toe. Nieuwe kennis en innovaties zijn nodig om veilig en duurzaam te kunnen blijven leven in deltagebieden. Veel van deze innovaties, die een positieve impact kunnen hebben op onze samenleving, worden ook ontwikkeld door start-ups en andere kleine en middelgrote bedrijven (MKB).

Deltares ontwikkelt kennis over uiteenlopende technische water- en bodemkundig gerelateerde onderwerpen met behulp van moderne experimentele faciliteiten die op de eigen campus in Delft aanwezig zijn. Na drie succesvolle edities in 2020, 2021 en afgelopen jaar, opent Deltares ook in 2023 de deuren van de experimentele faciliteiten om innovatieve initiatieven vanuit Nederlandse start-ups en het MKB te ondersteunen en de interactie met deze kleine en middelgrote bedrijven te vergroten.

Binnen de samenwerking biedt Deltares 80 uur gratis toegang tot de Hydro- en Geo faciliteiten en laboratoria om ontwerpconcepten van innovaties te testen. Denk hierbij aan innovatieve oplossingen op het gebied van kustbescherming, bodembescherming, energievoorziening, monitoring- of meetinstrumenten. De mogelijkheden in de faciliteiten zijn eindeloos. Een aantal voorbeelden van mogelijke experimenten is weergegeven op deze pagina.

Faciliteit Data
Q1: Veld faciliteiten Aanmelden tussen 1 januari en 31 maart 2023
Q2: Geo faciliteiten Aanmelden tussen 1 april en 31 mei 2023
Q3: Laboratoria Aanmelden tussen 1 juli en 30 september 2023
Q4: Hydro faciliteiten Aanmelden tussen 1 november en 31 december 2023

Er worden twee initiatieven per kwartaal geselecteerd.

Aanmelden

Voor meer informatie over dit aanbod voor het MKB en startups, download de Brochure en de Samenwerkingsovereenkomst aan de linkerzijde van deze pagina. Om u aan te melden download u het Aanmeldformulier aan de linkerzijde van deze pagina. Deze kunt u vervolgens invullen met informatie over uw onderneming en innovatie. Stuur het ingevulde formulier op naar Madelief Doeleman (Madelief.Doeleman@deltares.nl).

We hopen innovatieve MKB-bedrijven te verwelkomen in onze experimentele testfaciliteiten en samen te werken aan innovatieve ontwikkelingen en oplossingen. Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij horen graag van u!

Onze Veld, Geo- en Hydro faciliteiten en laboratoria:

Geotechnisch Laboratorium

Het Geotechnisch Laboratorium van Deltares is gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe, geavanceerde gestandaardiseerde proeven (zoals cyclische triaxiaal-, samendrukkings- en schuifproeven) en het ontwikkelen en uitvoeren van niet-standaard experimenten teneinde grondparameters onder specifieke condities te bepalen of experimenten uit te voeren in samenhang met de  uitvoering van grootschalige veldexperimenten. Deze proeven en experimenten worden alle uitgevoerd op grond of met materialen met op grond gelijkende eigenschappen.

Geotechnisch Model Laboratorium

Het Geotechnisch Model Laboratorium beschikt over een grote variatie aan opstellingen (zoals containers en celringen van verschillende afmetingen) met meetinstrumenten (zoals druk- en spanningsmeters, conussen, sondes en camera’s) in klimaat gestuurde ruimtes.

Dit maakt het mogelijk schaalonderzoek met grond (zand, klei veen) uit te voeren met variërende grondwaterstanden, op constructies als wegen, waterkeringen, leidingen, ontgravingen of constructie elementen als palen, damwanden en ankers.

GeoCentrifuge

De GeoCentrifuge is een bijzondere faciliteit. Doordat gravitatiekrachten (g-kracht) kunnen worden opgewekt tot maar liefst 150 g wanneer de centrifuge ronddraait, kunnen werkelijke groottes worden verschaald. Door de afmeting van de machine kunnen constructies als dijken, spoorbanen en windturbines worden getest en effecten als bodemdaling en klimaatverandering in de grond worden gemeten. Door het verhogen van de g-krachten wordt ook de tijd versnelt. Processen in de grond die tientallen jaren duren worden teruggebracht naar uren.

Geotechnisch Veld Laboratorium

In het Geotechnisch Veld Laboratorium en wordt in het veld grondonderzoek uitgevoerd. Dit kan zijn het bemonsteren van grond of het meten aan grond. Hiervoor is de kennis en zijn de instrumenten beschikbaar. Dit wordt gedaan om bijvoorbeeld bodemdaling te begrijpen of het effect van droogte te meten. Daarnaast worden ook veldexperimenten uitgevoerd. Hier worden op werkelijke schaal constructies gebouwd of bestaande constructies beproefd onder extreme omstandigheden. Zo worden bijvoorbeeld dijken getest op hun veiligheid of paalfunderingen beproefd op hun draagkracht.

Geochemisch en Microbiologisch laboratorium

Op het Geochemische en Microbiologisch Lab wordt veel experimenteel onderzoek verricht naar onder andere de biologische afbraak van (toekomstige) verontreinigingen, denk hierbij aan PFAS, microplastics. Ook wordt er onderzoek gedaan naar microbiële corrosie van stalen infrastructuur en ontwikkeling van nieuwe monitoringtechnieken voor organische en microbiële verontreinigingen. Ook worden (geochemische) processen bij bijvoorbeeld toepassingen van sediment en de samenstelling van organisch materiaal onderzocht. Het lab heeft daarnaast ook de beschikking over voorzieningen voor het uitvoeren van anaeroob microbiologisch onderzoek, DNA/RNA-analyses (op populatie en genniveau), waterstof-analyses en het meten van nutriënten en ook broeikasgassen zowel in het lab als live in het veld. In ons lab is de focus op experimenteel onderzoek, de onderzoeksvraag is leidend. Niks is te gek! Wilt u meer van ons weten? Bekijk onze folder.

Fysisch Chemisch Laboratorium

Het Fysisch Chemisch Laboratorium biedt een grote verscheidenheid aan instrumenten, methoden en onderzoeksmogelijkheden voor het vaststellen van de (geo)fysische en biologische karakteristieken van waterbodems, grond-watermengsels, industriële slurries en ertsen.

Mogelijke industriële toepassingen en onderzoeksgebieden zijn: gedrag van baggerpluimen en de daaraan verbonden gevolgen voor het milieu, stabiliteit van vers gestort baggermateriaal, opslag van industriële slurrie, landaanwinning en bijbehorende bodemconsolidatie, destabilisatie van gedispergeerd industrieel afval, transport van industriële slurrie, winning van land met modderig sediment, mechanismen ter voorkoming van ontmenging en ter verbetering van de consolidatie, mate van dichtslibbing in havens, erosiegevoeligheid van zachte grond na uitvoering van civieltechnische werken, zeer troebele systemen en algenbloei.

Veld faciliteiten

Veld faciliteitDeltares heeft unieke geofysische in-situ meet- en monitoringstechnieken voor de ondergrond en het oppervlak, op land en ter zee. De toepassing van de technieken bestaat onder andere uit kartering (bepaling opbouw van de ondergrond), opsporing van (on)natuurlijke obstakels en risico mitigatie bij bouwprojecten. Deze technieken maken het mogelijk om innovaties in het veld, op grote schaal, te monitoren. Daarnaast hebben we de beschikking over faciliteiten waarin we gecontroleerde experimenten kunnen doen.

Hiernaast meet Deltares op een aantal locaties in Nederland continu aan waterkwaliteit. Zo worden bijvoorbeeld bij Vuursteentocht en Vinkenloop de nutriënten in oppervlaktewater gemeten met een hoge tijdsresolutie. Deze ‘gecontroleerde’ locaties kunnen door MKB initiatieven bijvoorbeeld worden gebruikt om nieuwe meettechnieken te testen.

De Water- en Grondgoot

Deze goot wordt veelvuldig gebruikt door onze partners uit de maritieme en energie sector en bagger en mijnindustrie. De grootschalige faciliteit is de go-to onderzoeksgoot voor grond gerelateerde R&D projecten en innovaties. Unieke eigenschappen van de water- en grondgoot zijn onder andere; de motorwagen met railsysteem, de ‘kleifabriek’, het hexapod-platform, een plexiglas goot en de beschikbaarheid van tal van meetinstrumenten. Voorbeelden van innovatieve initiatieven die kunnen worden getest zijn; (diep zee) snij- en zuigkoppen, ankers, spuiten, pluimdispersie, ‘bubble screens’, monopile installatie, stabiliteit en ga zo maar door!

De Scheldt Flume

De Scheldt Flume, ook wel Scheldegoot, is een doorzichtige plexiglas goot waar innovatieve kust- en offshore ontwerpen aan golven kunnen worden blootgesteld.

Voorbeelden van innovatieve initiatieven die kunnen worden getest zijn; kunstmatige riffen, kust- en bodembescherming en steenzettingen.

Atlantic Basin

Het Atlantic Basin is uniek in de wereld. Deze faciliteit kan worden gebruikt voor kust, rivier, haven en offshore projecten. Het Bassin is een brede goot waarin onderzoek gedaan kan worden naar stromingskrachten, afvoercoëfficiënten, specifieke ontwerpdetails, bodembescherming en de morfologische gevolgen van waterbouwkundige constructies.

Recent is het basin gebruikt voor een onderzoek naar identificatie van plastic vanuit de ruimte.