Circulair gebruik van grondstoffen uit de bodem

 

Grondstoffen staan aan de basis van onze economie. Ze zijn essentieel voor de ontwikkeling van onze maatschappij. In ons dagelijks leven realiseren we het misschien niet altijd, maar alle  industrieën hebben grondstoffen nodig en voor de realisatie van nagenoeg ieder product staan grondstoffen aan de basis.

Zandhonger

Iedere grondstof is belangrijk is, maar sommigen zijn van meer zorg dan anderen in termen van een veilige en duurzame of continue levering of impact op onze maatschappij. Zo lijkt de hoeveelheid zand op aarde misschien oneindig, maar dit is niet het geval. Omdat de druk op de beschikbare ruimte groot is – zowel op land als zee- kan je niet overal zomaar zand winnen. Sterker nog, het aantal wingebieden neemt af. Daar staat tegenover dat de economie groeit en de zeespiegel verder stijgt, waardoor de vraag naar bouw- en ophoogzand eveneens groeit.

research aquifer Koeweit

Circulaire economie

In een circulaire economie wordt het gebruik van grondstoffen gestuurd door drie trends; namelijk het verminderen, hergebruiken en terugwinnen van materiaal. Oftewel: reduce, re-use, recycle. Deltares richt zich echter voornamelijk op het gebruik van ‘afvalmaterialen’ als alternatieve grondstof. Goed voorbeeld is het gebruik van brak grondwater in gevallen waar de zoete grondwatervoorraden niet aanwezig of uitgeput zijn. Ander voorbeeld is het gebruik van rivierslib -in plaats van zand- voor de versterking van dijken of het ophogen van land.

Ook zijn grondstoffen van essentieel belang om de duurzaamheidsambities van de maatschappij mogelijk te maken. Digitale technologie, zonnepanelen of windturbines om energie uit hernieuwbare bronnen op te wekken en elektrische voertuigen voor duurzame mobiliteit: het zijn allemaal zaken die worden geproduceerd met grondstoffen die eindig en onvervangbaar zijn.

Hoe kunnen we slim omgaan met deze schaarse grondstoffen? En wat zijn mogelijke alternatieven? Vooral in Europese context en gebruikmakend van haar kennis van bestuurlijke en natuurlijk systemen, kijkt Deltares welke ingrepen de beste oplossing mogelijk maken.

Klimaatverandering

Grondwater is van onschatbare waarde. Niet alleen ons drinkwater, maar ook de landbouw en industriële sector zijn hier van afhankelijk. Onder invloed van klimaatverandering dringt steeds meer zout water ons land binnen. Deltares ontwerpt en implementeert steeds meer nieuwe technieken, en strategieën om hiermee te leren omgaan. Zo werken we aan het in kaart brengen van het zoute grondwater in Nederland en bestuderen we de mogelijkheid om de winning van zoet water uit brak grondwater te combineren met de opwekking van energie uit het zoute restwater. Doel is dat we leren om te gaan met het zoute water en ons aan te passen aan de veranderende omstandigheden die klimaatverandering met zich meebrengt.

Onconventionele grondstoffen

Het bestaan van andere grondstoffen is nog onbekend. Zo is de microbiologie in de ondergrond weliswaar niet zichtbaar met het blote oog, maar ongekend divers. De mogelijkheden van deze biobased grondstoffen worden vooralsnog alleen maar beperkt door het feit dat we deze microbiologische activiteiten nog niet goed kunnen oogsten. Het huidige onderzoek richt zich op het cultiveren van de microbiologische activiteit onder gecontroleerde omstandigheden.