Innovatieve oplossingen kwaliteitsverbetering natuur en leefomgeving

Zowel natuurlijke landschappen als onze directe leefomgeving staan steeds meer onder druk door het menselijk gebruik. Overheden, gebiedsbeheerders en private ontwikkelaars zoeken naar innovatieve oplossingen om bijvoorbeeld bewoning, landbouw, waterwinning en recreatie mogelijk te maken zonder schade aan te richten en de kwaliteit van aangetaste ecosystemen te verbeteren. Deltares helpt hen bij het ontwikkelen van ‘groene’ businessmodellen, duurzame productieketens en verantwoord beheer. De nadruk ligt daarbij op innovatieve oplossingen waarbij de kracht van de natuur (‘nature-based’) wordt ingezet.

Beslissers ondersteunen met scenario’s

Een goede balans tussen economische functies en verantwoord omgaan met natuurlijke bronnen is het uitgangspunt voor duurzaam beleid. Deltares verkent de kansen en bedreigingen in een gebied, en de mogelijke gevolgen van menselijk handelen. Op basis daarvan krijgen overheden en beheerders verschillende scenario’s met maatregelen en de voor- en nadelen in beeld. Hierdoor kunnen zij beter geïnformeerd besluiten over concrete maatregelen. Metingen en resultaten van maatregelen in het ene gebied kunnen de besluitvorming in een ander gebied ook versterken. Zo kan de kennis van Deltares worden ingezet om draagvlak te creëren onder stakeholders.

Impact van agrarisch landgebruik mibeeldbank-vallei-en-veluwenimaliseren

Door de groeiende wereldbevolking neemt ook de druk op het landgebruik toe. Met als gevolguitputting van belangrijke grondstoffen en negatieve effecten op water en bodem. Die gevolgen zijn te beperken door integrale en innovatieve oplossingen om de belasting vanuit de landbouw te reduceren. Samen met de sector, overheden en natuurorganisaties zoekt Deltares naar mitigatiepaden voor die oplossingen (welke, waar en wanneer). Oplossingen zijn bijvoorbeeld bufferzones of vernieuwende drainage.

Stedelijk en industrieel gebied leefbaar en rendabel houden

industrie

industrie

Water, bodem en ondergrond zijn belangrijk om steden leefbaar en onze industrie rendabel te houden. Onze kennis op het gebied van water en bodem zetten wij in om samen met gemeenten, ontwikkelaars en industrieën te zoeken naar integrale oplossingen en duurzame inrichting. Zo werken wij aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de stad en aan het ontwikkelen van groene saneringsmethoden voor bodem en grondwater.

Ecologische waarde van gebieden

De EU wetgeving (Kaderrichtlijn Water, Kaderrichtlijn Marien en Natura2000) vraagt om kosten- effectieve maatregelen om zo de kwaliteit van de natuur te vergroten. Deltares ondersteunt nationale en regionale overheden lokale belangen te harmoniseren en vervolgens deze en andere milieuwetgeving te implementeren. We werken wereldwijd samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen en NGO’s om de kennis over ecosystemen te verbeteren. Kennis die beheerders van rivieren, meren en kustzones helpen om naast veiligheid ook de ecologische waarde van hun gebied te vergroten.