Nieuw-Zeeland en Australië

Forse invWonderful sea and forest of Queensland. Whitehaven Beach - Austresteringen in wateronderzoek gedurende de laatste 15 jaar hebben het waterbeheer aanzienlijk verbeterd en Australië behoort nu tot de top op het gebied van watertechnologie. De grootschalige, extreme droogtes en overstromingen hebben de Australiërs gedwongen hun aanpak van de landbouw te heroverwegen. Ook is het door de voortdurende groei van de hulpbronnenmarkt van vitaal belang geworden om beter inzicht te krijgen in de gevolgen voor het milieu. In sommige delen van Australië heeft de mijnbouw grote gevolgen gehad voor het milieu. Ontwikkelingen langs de kust die nodig waren om aan de behoefte van exporteurs te voldoen zouden een bedreiging kunnen vormen voor de ecosystemen van de Australische kusten. De groei van zowel de bevolking als de bedrijvigheid hebben belangrijke ontwikkelingen veroorzaakt op het gebied van integraal stedelijk waterbeheer en de ontwikkeling van watergevoelige steden.

Deze investeringen en ontwikkelingen hebben geleid tot een zeer deskundige gemeenschap van onderzoekers en adviseurs in Australië. De schaal van de problemen is echter zodanig dat er nog steeds behoefte is aan deskundigheid van buiten Australië, zowel qua expertise als qua capaciteit. Daarnaast maken hightech-markten zoals Australië het Deltares mogelijk de innovatie te versnellen door internationale samenwerking en toegang tot lokale financiering voor onderzoek en ontwikkeling. Dat is waar Deltares toegevoegde waarde kan bieden.

Onze activiteiten in Nieuw-Zeeland zijn wat kleinschaliger, maar we kunnen deskundigheid bieden voor de aanpak van enkele problemen in Nieuw-Zeeland op het gebied van waterkwaliteit en we zien hier zeker mogelijkheden. Onze contacten met de academische wereld zijn goed en ook daarop kunnen we verder bouwen.

Wat kunnen we Australië en Nieuw-Zeeland bieden?Underwater background in sea

  • Onze expertise op het gebied van softwaretools en modelleren: Delft3D, Delft-FEWS, DELWAQ, DAM, iMOD, etc.
  • Onze deskundigen op alle gebieden uit heel Deltares.
  • Onze integrale en participerende werkwijze, zoals bijvoorbeeld in ‘Bouwen met de natuur’ en ‘Ruimte voor de rivier’.

We willen een innovatieve, betrouwbare, onafhankelijke partner zijn die kennis en expertise wil delen met zowel klanten als adviseurs. Ter ondersteuning van onze activiteiten in Australië en Nieuw-Zeeland hebben we plaatselijk mensen in Brisbane (Simone De Keermaeker) en Taupo (Rogier Westerhoff). Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om ook een permanente basis op te zetten aan de westkust van Australië (Perth).

Onze projecten en onderwerpen in Australië:

  • Hydrologische verwachtingen; Onze activiteiten op het gebied van overstromingsverwachtingen hebben geleid tot een Australische Delft-FEWS community met meer dan 40 gebruikers. Verschillende belangrijke spelers op het gebied van hydrologische verwachtingen hebben Delft-FEWS al geïmplementeerd en anderen overwegen dat ook. Onlangs hebben we een opdracht gekregen van de beheerder van het grootste rivierbekken van Australië (Murray-Darling) waarin we ons bezig gaan houden met seizoensverwachtingen.
  • Overstromingsrisicobeheer; We zijn een Monte Carlo-raamwerk aan het ontwikkelen voor overstromingsrisicobeheer voor de staat Queensland in het kader van het overstromingsonderzoek voor het stroomgebied van de Brisbane-rivier in reactie op de catastrofale overstromingen van januari 2011. Een consortium van Aurecon, RHDHV en Deltares heeft de aanbesteding gewonnen voor de tweede fase van het onderzoek: een uitgebreid hydrologische studie ter bepaling van de waarschijnlijkheid dat extreme overstromingsniveaus worden overschreden.
  • Morfodynamica en sedimentdynamica; Exploratie van (ijzer)erts heeft vele aspecten, uiteenlopend van het opstellen en evalueren van een milieueffectrapport (MER) tot verbetering van het ertswinningsproces en het verschepen van het erts. Deltares assisteert RioTinto bij een aantal van deze aspecten door geofysische, geologische en geochemische kennis bij elkaar te brengen.
  • Waterkwaliteitmodel; We hebben in samenwerking met SKM een eerste habitatmodel ontwikkeld om de geschiktheid voor zeegras te bepalen voor de South Australia Water Corporation.

Onze projecten en onderwerpen in Nieuw-Zeeland

  • Waterkwaliteitmodel; Een instrument ontwikkelen voor het bepalen van de effecten van maatregelen ter beperking van landbouwemissies. Dit project wordt uitgevoerd voor David Burger van DairyNZ, een voormalig medewerker van Deltares. Joost van der Roovaart is de verantwoordelijke man.
  • Geohydrologie en teledetectie (remote sensing); Rogier Westerhoff doet een PhD bij GNS Science. Zijn PhD is gericht op het kwantificeren van de toegevoegde waarde van satelliet-teledetectie voor grondwaterkarakterisering met betrekking tot eigenschappen en volumeveranderingen van watervoerende lagen in Nieuw-Zeeland.

Gerelateerde projecten