Bij droogte dreigt een tekort aan schoon drinkwater of water voor verbouwing van voedsel. Steeds vaker stapelen risico’s zich op als vallende dominostenen, wat de ontwrichting van de maatschappij vergroot. Dat vergroot de urgentie voor adaptatiestrategieën om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Deltares brengt voor beleidsmakers en beslissers bij overheden, en in toenemende mate voor verzekeraars, wereldwijd de verschillende soorten risico’s van droogte en overstroming in beeld. We onderzoeken de effectiviteit van adaptatiemaatregelen voor een lange termijn en ondersteunen onze relaties met de keuze voor de best mogelijke adaptatiestrategie. Vanwege de lange termijn, is dat meestal een roadmap met klimaatrobuuste ontwikkelpaden die voldoende tijd en ruimte inbouwt om concrete maatregelen uit te voeren.

Hoe bereid je je voor op de gevolgen van de verandering van het klimaat die zo ver naar de toekomst doorwerken? Pas je bestaande praktijken van waterbeheer aan, zoals het gebruik, bescherming tegen stormen en overstromingen? Of introduceer je compleet nieuwe oplossingen? Hoe weet je dat je de goede besluiten neemt en de juiste investeringen doet? Die vragen spelen bij onze opdrachtgevers en wij helpen hen die te beantwoorden.

Ad Jeuken, Deltares-expert

Klimaatadaptatiestrategieën gaan over meer dan alleen economische schade

In deze ontwikkelpaden kijken we niet alleen naar economische schade, maar onderzoeken we ook hoe en welke groepen het meest geraakt worden bij droogte of overstroming. Want uitgaan van schade, zou in een omgeving met veel dure huizen risicovoller zijn dan in een omgeving met sociale woningen. Echter, de impact op levens in het tweede geval is meestal aanzienlijk groter, omdat het meer mensen zal raken en hun leefomgeving kwetsbaarder is.

Deltares betrekt bij haar analyses ook de sociaal-economische omslagpunten die kunnen ontstaan door zeespiegelstijging, zoals grootschalige faillissementen, waardedaling van huizen of grote ontwrichting van de maatschappij door overstroming van belangrijke infrastructuur.

Het zogenaamde compound en cascade effect is eveneens integraal verankerd in onze advisering over klimaatrobuuste ontwikkelpaden: er ontstaat een domino-effect als door overstroming een elektriciteitsnetwerk uitvalt, waardoor een waterkering kan uitvallen. Als gevolg daarvan ontstaan ook weer risico’s, waaronder ook zoutindringing. Vooral in steeds dichter bevolkte steden met veel infrastructuur en opgaves rond onder meer de energietransitie bekijken we de risico’s van klimaatverandering integraal.

Welke klimaatadaptatiestrategie sluit het beste aan?

De basis voor alle maatregelen die we voorstellen vanuit het programma Klimaatadaptatie, is altijd: is er door klimaatverandering een verandering in strategie noodzakelijk? Daarvoor voeren we onder andere het volgende uit:

  • Scenario-analyse
  • Stresstesten
  • Knikpuntenanalyses
  • Voorspellingen voor overstromingrisico’s
  • Voorspellingen voor droogterisico’s
  • Adaptatiepaden

De analyses brengen we op een begrijpelijke en visuele manier in beeld met modellen en ruimtelijke informatie, bijvoorbeeld in klimaatatlassen op touch tables.

Onze opdrachtgevers en relaties kunnen kiezen welke strategie het beste aansluit bij hun behoefte. Bijvoorbeeld wachten tot er zich kansen voor doen, per direct robuust investeren of starten met ‘low regret’ maatregelen die in de toekomst eenvoudig aangepast kunnen worden.

Die keuzes kunnen soms complex zijn, omdat er meerdere factoren spelen. Daarom bieden wij onze relaties een digitale omgeving (tools) zoals de adaptatiepaden generator en een evaluator, om hun afwegingsproces te ondersteunen. Dat levert inzicht op over de effectiviteit, kosten en baten van de verschillende opties in de korte en lange termijn, op basis waarvan zij hun keuzes kunnen baseren.

Innovatieve kennis in Klimaatadapatieprogramma

In het programma Klimaatadaptatie waar Deltares aan meewerkt, zit een schat aan praktijkcases uit de hele wereld. Van daaruit worden kennis en tools ontwikkeld. Die ondersteunt de besluitvorming van beslissers omdat klimaatverandering en andere onzekerheden expliciet worden gemaakt in de afweging.

We voeren onze onderzoeken uit voor overheden wereldwijd en in toenemende mate voor de financiële sector, verzekeraars en pensioenfondsen. Zij vragen zich bijvoorbeeld af wat de gevolgen van de klimaatrisico’s zijn voor infrastructurele portefeuilles of vastgoed, waaronder huizen en kantoren. Die kunnen door overstromingen onder water komen te staan.

Door die vroegtijdig in beeld te krijgen en daarop te anticiperen met adaptatiemaatregelen, kunnen zij de economische schade zoveel mogelijk beperken.

Projecten

Deze pagina delen.