Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering zijn merkbaar: de zeespiegel stijgt en grilligere neerslagpatronen en extreme rivierpeilen veroorzaken wereldwijd veel slachtoffers en schade. In 2015 zijn in Parijs wereldwijde afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Ook zijn aanzienlijke bedragen toegezegd om ontwikkelingslanden te ondersteunen met adaptatie aan klimaatverandering. Ongeacht de afspraken zal een zekere verandering zich immers de rest van de eeuw doorzetten. Dat we daar rekening mee moeten houden is bij overheden en in verschillende economische sectoren wel bekend. Maar hoe doe je dat als veranderingen onzeker zijn en misschien nog ver weg? Moet je bestaande praktijken van waterbeheer, gebruik, bescherming tegen stormen en overstromingen aanpassen of compleet nieuwe oplossingen introduceren? Hoe weet je dat je de goede besluiten neemt en de juiste investeringen doet? In de projecten waar Deltares aan werkt binnen het programma ‘klimaatadaptatie’ worden aan de hand van wereldwijde praktijk cases kennis en tools ontwikkeld die besluitvorming ondersteunt door klimaatverandering en andere onzekerheden expliciet te maken in de afweging.

Zaanstad

Van probleem naar oplossing

Er zijn verschillende manieren om naar adaptatie te kijken, als een apart traject (vaak het opstellen van adaptatie plannen) of als onderdeel van andere ontwikkelingen en investeringen (bijv. in stadsuitbreiding, infrastructuur, landbouw, energievoorziening, toerisme). In alle gevallen starten we met de vraag of klimaatverandering daadwerkelijk tot een verandering van strategie noopt. Hiervoor biedt Deltares scenario analyse, stresstesten, knikpuntenanalyses. Deze analyses worden in ruime mate ondersteund door modellen en ruimtelijke informatie bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt in klimaatatlassen op touch tables. Afhankelijk van de urgentie en de eenduidigheid van de risico’s die hieruit naar voren komen kunnen verschillende strategieën worden gevolgd: wachten tot er zich kansen voor doen, per direct robuust investeren, starten met ‘low regret’ maatregelen die flexibiliteit bieden voor de verdere toekomst.

Deltares kan voor de verschillende opties effectiviteit, kosten en baten in beeld brengen voor zowel de korte en lange termijn. Hiervoor zijn en worden ook tools zoals de adaptatiepaden generator en evaluator ontwikkeld om het afwegingsproces te ondersteunen.