Nieuwe normering: goed beschermd blijven tegen overstromingen

Met het Deltaprogramma bouwt Nederland aan een doeltreffende en doelmatige bescherming tegen overstromingen. Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en economische ontwikkeling,  neemt het overstromingsrisico toe. Het verbeteren van de waterkeringen is dan ook een continue opgave. De nieuwe waterveiligheidsnormen binnen het Deltaprogramma bieden het kader om de keringen aan te passen aan veranderende omstandigheden.

dijk

Eisen verschillen per gebied, afhankelijk van de risico’s

De nieuwe normering geeft invulling aan een risicobenadering: waar de gevolgen van een dijkdoorbraak ernstiger zijn, worden scherpere eisen gesteld aan de hoogte en sterkte van de kering. In riviergebieden worden bijvoorbeeld hogere eisen gesteld.

Verankerd in waterwet

De nieuwe normen worden verankerd in de Waterwet en traden op 1 januari 2017 in werking. Primaire waterkeringen worden opnieuw beoordeeld en verbeterd wanneer ze niet aan de nieuwe normen voldoen. Uiterlijk in 2050 moeten de keringen aan de nieuwe normen voldoen.

Uitdaging: optimaal benutten van vrijheidsgraden bij het ontwerp

De nieuwe waterveiligheidsnormen brengen veel veranderingen ten opzichte van de oude systematiek. Zo zullen waterkeringbeheerders bijvoorbeeld beoordelen op dijktraject in plaats van een dijkvak. De nieuwe normering laat vrijheid waar, wanneer en hoe keringen worden verbeterd. Er is ruimte om mee te koppelen met regionale ontwikkelingen en om de waterkeringen doelmatig te verbeteren met minimale hinder voor de omgeving. De uitdaging is om die vrijheidsgraden bij het ontwerp optimaal te benutten.

Veel winst te behalen

De keuze van passende, op het traject toegesneden, uitgangspunten is een voorwaarde om tot een doelmatig ontwerp te komen. Deze uitgangspunten worden bij voorkeur ingebed in een trajectvisie op de ontwikkeling en versterking van het normtraject. Vermeden moet worden dat ‘veiligheid op veiligheid wordt gestapeld’. De vraag is niet meer of de dijk de maatgevende belasting ‘veilig’ kan keren. In de nieuwe normering gaat het erom dat de overstromingskans van het traject niet groter mag zijn dan de vastgelegde normhoogte. Met een meer op de lokale situatie toegesneden aanpak valt veel winst te behalen!

Leren van elkaar door middel van cases en best practices

Met de ontwikkeling van instrumenten, onder meer het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) en met de uitvoering van analyses levert Deltares belangrijke bijdragen aan de vernieuwing van het waterveiligheidsbeleid. Deltares draagt ook graag bij aan een doelmatige implementatie van de nieuwe normering door te bevorderen dat kennis en instrumenten op een optimale manier worden ingezet. Daarbij trekken we graag actief lering uit de toepassingen van de instrumenten bij concrete cases. Onze kennis en ervaring delen we door middel van het (mede) verzorgen van opleidingen en het opstellen en verspreiden van best practices.